Facebook Takip edebilirsiniz

15 Ağustos 2011 Pazartesi

KURUMLAR AÇISINDAN İNDİRİLEBİLİR BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 


KURUMLAR AÇISINDAN İNDİRİLEBİLİR BAĞIŞ VE YARDIMLAR


 

 

 

1. Giriş

5520 sayılı KVK’nın 1 inci maddesinde; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler ile iş ortaklıklarının Kurumlar Vergisine tabi olduğu ve kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu belirtilmiştir.

Kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşması nedeniyle Kurumlar tarafından kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yanında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda da belirtilmiştir.

2. Gelir Vergisi Kanununa Göre Kurumlar Tarafından İndirilebilir Bağış ve Yardımlar.

2.1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10 uncu Maddesi (Gıda Bankacılığı)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/8-a maddesi ile değişik 10 uncu fıkrasında; “Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak(***) maddelerinin maliyet bedeli.” hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı 21 Mart 2004 Tarih ve 25409 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 251 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

Buna göre;

a) Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

b) Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

c) Bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

ç) Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır. Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresinin yer alması zorunludur.

d) Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir.

e) İşletmeye dahil malların bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

f) Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” bölümüne 229 kodu ve gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri açıklaması ile dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında "indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

g) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6/2 inci maddesinde “Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır” ifadesi yer almakta olup Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 ila 51 inci maddeleri Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir. Bu nedenle söz konusu bağışlar doğrudan gider yazılarak (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere ve İndirimlere dahil edilmeksizin) kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

3. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurumlar Tarafından İndirilebilir Bağış ve Yardımlar.

3.1. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-c Maddesi (Kamuya ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Makbuz Karşılığı Bağışlar)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-c maddesinde “Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar” kısmında söz konusu indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre;

a) Söz konusu bağış ve yardım genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.

b) Yapılan bağış karşılığında mutlaka makbuz alınmalıdır.

c) Karşılıksız olmalı yapılan bağış herhangi bir şarta bağlanmamalıdır.

ç) Beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle sadece ilgili dönem kazancından indirilebilecektir.

e) Ayni olarak yapılan bağışlarda 3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV’den istisna olan bu teslimlere ilişkin KDV indirim konusu yapılamayacak olup gider ya da maliyet unsurudur. Bu nedenle bağış ve yardım tutarı KDV dahil tutar olarak dikkate alınmalıdır.

f) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır. İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutar biçiminde tanımlanmıştır.

Örnek 1:1


Vergi Öncesi Ticari Kâr

(+)


1.000.000,00 TL

2


5520 KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)


100.000,00 TL

3


Diğer KKEG’ler

(+)


150.000,00 TL

4


Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler

(-)


50.000,00 TL

5


Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İndirim ve İstisnalar

(-)


80.000,00 TL

6


Geçmiş Yıllar Zararları

(-)


200.000,00 TL

7


%5 lik İndirime Esas Kurum Kazancı

1+2+3-4-5-6


920.000,00 TL

8


İndirilebilir %5’lik Bağış ve İndirim Tutarı

(-)


46.000,00 TL

9


Kurumlar Vergisi Matrahı874.000,00 TL


Yukarıda yer verilen örnekte şayet 7 no’lu satır 0 veya (-) olsaydı söz konusu bağış kurum kazancından indirilemeyecek, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak bırakılacaktı.

Örnek 2:1


Vergi Öncesi Ticari Kâr

(+)


1.000.000,00 TL

2


5520 KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)


250.000,00 TL

3


5520 KVK 10/1-ç %100 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)


100.000,00 TL

4


5520 KVK 10/1-d %100 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)


50.000,00TL

5


Diğer KKEG’ler

(+)


150.000,00 TL

6


Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler(İştirak Kazancı)

(-)


200.000,00 TL

7


Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İndirim ve İstisnalar (Arge-Yatırım İndirimi) (Bağış ve Yardımlar kurum kazancı çıkması halinde bu kısma dahil edilecek ancak bağış ve yardıma esas Kurum Kazancı tespit edilirken bu kısma ekleme yapılmayacak)

(-)


500.000,00 TL

8


Geçmiş Yıllar Zararları

(-)


700.000,00 TL

9


%5 lik İndirime Esas Kurum Kazancı

1+2+3-4+5-6-7-8


150.000,00 TL

10


İndirilebilir 5520 KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışlar7.500,00 TL

11


İndirilebilir 5520 KVK 10/1-ç %100 ile Sınırlı Bağışlar100.000,00 TL

12


İndirilebilir 5520 KVK 10/1-d %100 ile Sınırlı Bağışlar42.500,00 TL

13


Kurumlar Vergisi Matrahı-----------------


Yukarıda yer verilen örnekte 9 no’lu satır 150.000,00 TL olarak gerçekleşmiş bu nedenle 5520 sayılı KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışların 242.500,00 TL lik kısmı, 5520 sayılı KVK 10/1-d %100 ile Sınırlı Bağışların ise 7.500,00 TL lik kısmı kurumlar vergisi matrahından indirilememiştir.

Yukarıda açıkladığımız üzere ayni yapılan bağış ve yardımlarda KDV dahil bedel dikkate alınmış ve %5’lik sınır belirlenmesinde gider ya da maliyet yazılan KDV tutarlarıda dikkate alınmıştır.

3.2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ç Maddesi (Kamuya Okul, Sağlık Tesisi, Yurt, Huzurevi, Çocuk Yuvası vb. Binası Bağışlanması, İnşaat Edilmesi veya Faaliyetini Sürdürmesi İçin Yapılan Bağışlar)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ç Maddesinde; (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesislerine ilişkin bağış ve yardımlar” kısmında konu ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.

Buna göre;

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamaların,

b) Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların,

c) Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

ç) Söz konusu Kanun maddesinde kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar sayılmamakta olup sözü edilen tesislerin yapımı için yukarıda sayılan kuruluşlar dışında yer alan kamuya yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar ise o yılki kurum kazancının %5’i ile sınırlı olmak üzere(5520 KVK 10/1-c) bu kapsamda indirim konusu yapılabilecektir.

d) Söz konusu bağış kurum kazancı varsa indirim konusu yapılabilmekte, kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen kısım devreden mali yıl zararını ektilemeyip izleyen yıllarda indirilememektedir. Zira 10.03.2004 tarih ve GVK-21/2004-13 sayılı 21 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri 8 inci kısmında, gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

3.3. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-d Maddesi (Kültürel Çalışmalar İçin Yapılan Bağışlar)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-d Maddesinde;

“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna istinaden söz konusu bağışların Kurum kazancından indirilebilmesi için;

a) Makbuz karşılığında yapılması,

b) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen yukarıda sayılan çalışmalara ilişkin olması,

c) Bağış tutarında ya da daha fazla kurum kazancının bulunması,(kurum kazancını aşan kısım indirilemez) gerekmektedir.

3.4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-e Maddesi (Bakanlar Kurulunca Yardım Kararı Alınan Doğal Afetler Dolayısıyla Başbakanlık Aracılığı İle Makbuz Karşılığı Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-e Maddesinde; “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.” hükmüne yer verilmiş olup söz konusu bağışın kurum kazancından indirilebilmesi için

a) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınması

b) Ayni ve nakdi bağışın makbuz karşılığı yapılması

c) Bağış tutarında ya da daha fazla kurum kazancının bulunması,(kurum kazancını aşan kısım indirilemez) gerekmektedir.

3.5. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f Maddesi (İktisadi İşletmeleri Hariç, Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış Veya Yardımlar)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f Maddesinde; “İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı.” hükmüne yer verilmiş olup söz konusu bağışın kurum kazancından indirilebilmesi için

a) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine yapılması,

b) Ayni ya da nakdi bağış ve yardımın makbuz karşılığı yapılması,

c) Bağış tutarında ya da daha fazla kurum kazancının bulunması,(kurum kazancını aşan kısım indirilemez) gerekmektedir.

3.6. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-b Maddesi (Amatör ya da Profesyonel Spor Dalları İçin Yapılan Sponsorluk Harcamaları)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f Maddesinde; “21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.” hükmüne yer verilmiştir.

28.05.1986 Tarih Ve 19120 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 3289 Sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “Ödül Ve Sponsorluk” Başlıklı Ek 3 Üncü Maddesine göre;

Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri, kapsamında sponsorluk yapabilirler.

Bununla birlikte Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği” ne göre;

Sponsorlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün gözetim ve denetiminde yapılan her türlü uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlük tarafından yapımı ve/veya onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan tesislerinin tamamlanması için ayni ve/veya nakdi yardımda bulunabilirler.

Belirtilen yönetmelikte sponsorlardan sağlanacak hizmet ve yardımlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Uluslararası resmi spor organizasyonlarında organizasyonun her türlü giderini karşılamak üzere alınacak hizmetler ile sporcu ve antrenörlere yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar;

a) Organizasyonun bir kısım giderlerini karşılamak üzere alınacak hizmetler, ayni ve/veya nakdi yardımlar,

b) Organizasyonun başlangıcında programlanmayan ancak, organizasyonun devamında ihtiyaç duyulan ilave hizmetler veya bu hizmetler için yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar,

c) Organizasyonun yayını, tanıtımı, materyallerin hazırlanması, basımı ve yayımı gibi hizmetler veya bu amaçla yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar,

d) Genel Müdürlük tarafından yapımı ve onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması için;

Onarım, yeni inşaat ile yarım kalan ve her hangi bir yüklenicinin taahhüdünde bulunan işler için hazırlanan hak edişlere yapılacak ödemeler,

Her türlü gençlik ve spor tesislerinin yapımı, onarımı, tamamlanması, tefrişi, araç gereç malzeme ve teçhizat ve dekorasyonu için yapılacak hizmetler, ayni ve/veya nakdi yardımlar.

4. Ayni Bağış ve Yardımların İndirime Esas Tutarlarının Belirlenmesi

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/2 inci Maddesinde; “Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; bir kurumlar vergisi mükellefi sahibi olduğu bir mal ya da hakkı bağışlarsa indirime esas bedel maliyet bedeli ya da kayıtlı bedeldir.

Eğer bağışlanan mal amortismana tabi bir iktisadi kıymet ise indirime esas alınacak tutar birikmiş amortismanların düşülmesi ile bulunacak net defter değeridir

alomaliye.com

Erdem KARABULUT

SMMM - Kıdemli Denetçi

erdem.krblt@gmail.com

kaynak :http://www.alomaliye.com/2011/erdem_karabulut_kurumlar.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi