Facebook Takip edebilirsiniz

27 Eylül 2011 Salı

Basit Usule Tabi Mükellefin KDV Tevkifatı Yapıp Yapmayacağı hk


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)Sayı : B.07.1.GİB.0.01.55-130-12 13/07/2011
Konu : Basit Usule Tabi Mükellefin KDV Tevkifatı Yapıp Yapmayacağı
.
İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinden, gelir vergisi yönünden basit usule tabi mükellefe yapmış olduğunuz yün teslimlerinde bu mükellef tarafından tevkifat yapılıp yapılmayacağı, yapılmış ise bu mükellefin tevkif edilen vergiyi ödeme sorumluluğunun olup olmadığı ile Şirketinizin sorumluluğu hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

.
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

.
Kanunun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.
17/4-a maddesinde ise basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

.
108 No.lu KDV Genel Tebliğinin B/1 bölümü ile değişik 107 No.lu Tebliğin A/2 bölümü uyarınca pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri tevkifata tabi bulunmakla birlikte yukarıdaki açıklama çerçevesinde, KDV mükellefiyeti bulunmayan basit usule tabi mükellefin kendine yapılan yün teslimlerinde tevkifat yapma ve sehven tevkifatlı düzenlenen faturada tevkifata tabi tutulan KDV yi beyan etme sorumluluğu bulunmamaktadır.

.
Öte yandan, tevkifatlı olarak düzenlenen faturada yer alan KDV nin Şirketiniz tarafından hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu verginin ise basit usule tabi alıcıdan özel hukuk hükümlerine göre tahsili mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


EKLER :
1- Dilekçe
2- Fatura örnekleri
3- Uşak Defterdarlığı yazısı ve ekleri


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi