Facebook Takip edebilirsiniz

29 Eylül 2011 Perşembe

BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI BAŞLIYORBİLİRKİŞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR:Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.


Başvuru zamanı ve başvuru yeri;
Başvurular her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılmaktadır.


BAŞVURU ŞARTLARI


1) Gerçek kişilerin;


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,


b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,


c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,


d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,


e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,


f) ...... ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,


g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,


h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.


2)Tüzel kişilerin;


a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,


b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.


BAŞVURU USULÜBilirkişilik müracaatının her yıl EKİM ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin) eksiksiz olarak doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen yapılması gerekmektedir.


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER


a) Nüfus cüzdanı örneği,


b) ..... il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,


c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)


d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,


e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,


f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)


Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.


Not:Bilirkişi Derneğinden Bilgi Alabilirsiniz.


**


Vedat İlki

kaynak: alitezel.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi