Facebook Takip edebilirsiniz

25 Eylül 2012 Salı

E-Beyan Ö. Usulsüzlük Cezalarının 3/4'ü Siliniyor

 

E-Beyan Ö. Usulsüzlük Cezalarının 3/4'ü Siliniyor

Bilindiği gibi, 6111 sayılı kanunun 4. maddesi ile ilgili  Maliye Bakanlığı  tarafından  vergi dairelerine açıklayıcı  bir  yazı  yollanarak  2011 yılında kesilen  özel usulsüzlük cezaları  hakkında  gerekli açıklamalar yapılmıştır. [1] Buna göre örneğin, kasım 2010  dönemine ait e-beyanla ilgili  kesilen özel usulsüzlük cezalarının   yasanın  yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ihbarname tebligatı yapılması durumunda (bugün bile tebliğ edilse) 6111 sayılı kanunun 4. maddesinden faydalanılacaktır. Buna göre de, kesilen cezanın %75’i silinerek bakiye %25 (6) taksitte ödenecektir.

Konuyu daha açık bir örnek ile somutlaştırmak istediğimiz takdirde;  2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait yasal  süreler içerisinde verilmeyen  beyannamelerle ilgili mükellefe toplam 4x12= 48 dönem x 1.490,00 TL = 71.520,00 TL özel  usulsüzlük cezası  kesilmiş olduğunu  varsayalım.[2]

Yukarıdaki cezaların da örneğin bugün 6.9.2012 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş  olduğunu  varsayalım. Vergi dairesi söz konusu  geçmiş 4 yıla ait beyannamelerin verilmeme fiilini E-VDO sisteminde yer alan bilgilerden tespit etmektedir.  Bu nedenle, beyannamenin  kanuni süresinde verilmemesi fiili;  anılan vergi dairesi müdürlüğünce  adı  geçen mükellefi takdir komisyonuna sevk etmek için   düzenlenen  takdir komisyonu  sevk  fişinin  tanzim edildiği  2011 kasım ayı değil; E-VDO sisteminden beyanname verme süresinin   son gününü izleyen   ilk birinci gününde saptanmıştır.

Buna göre, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarına 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan  tespitlere ilişkin olarak kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; kesinleştiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş ya da tespit edildiği halde ceza ihbarnameleri düzenlenmemiş  veya düzenlendiği halde tebliğ edilmemiş olanlar kapsam dahilindedir.

Örneğin, kasım/2010 dönemine ait olup 31.12.2010 tarihi saat 00:00’a  kadar elektronik ortamda verilmesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba)  ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bu  tarihte  verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu  tarihin bittiği 00:00 saatinden sonra dolayısıyla 01.01.2011    tarihinde yapılabileceğinden, bu  tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi  cezaları kanun kapsamına girmemektedir. Kasım/2010 döneminden önceki  dönemlere ait söz konusu  bildirimler nedeniyle kesilecek cezalar ise kanun kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla,  2006, 2007, 2008 ve 2009 dönemlerine ait (2006 yılı için olay takdire yansıtıldığını kabul ederek zamanaşımı  dikkate alınmamıştır) verilmesi gereken beyannamelerin  verilmesi süresinin son günü  31.12.2010 tarihinden önceki bir tarih olduğundan , bu  beyannamelere ilişkin olarak 25 Şubat 2011 tarihinden sonra düzenlenerek mükellefe tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine esas özel  usulsüzlük cezaları  için 6111 sayılı kanunun 4. maddesi hükmünden yararlanılması  mümkündür.

Sonuç olarak, durumları yukarıdaki açıklamalarımıza uyan mükelleflerin  6111 sayılı yasaya ekli ek:5 form dilekçesi ile  ilgili vergi dairesine tebliğ tarihinden itibaren  30 gün içerisinde başvurup, 6111 sayılı kanuna ekli 1 seri nolu  tebliğin ekindeki ek 5 nolu  dilekçe ile  ilgili  vergi dairesine başvurulması  halinde cezanın  %75’i silinecektir.  Daha sonra bakiye cezanın  %25’i ise, 6 taksite bölünerek  ödenecektir.[3]  [1] 17.02.2012 gün ve 18598 sayılı  Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafından Türkiye çapında vergi dairelerine yollana tele faks.


[2] BU tür özel  usulsüzlük cezaları  e-beyan yoluyla verilmeyen aylık KDV, muhtasar, gelir, kurum, BSMV, ÖTV vs. aylık e-beyan yoluyla  yapılacak beyan ve bildirimleri içermektedir.  E-beyan yoluyla  beyannamenin yollanmaması  durumunda  her ay veya dönem için mükellefin durumuna göre  1.490,00 TL veya 640,00 TL özel usulsüzlük cezası  kesilebilmektedir.   [3] 6111 sayılı  yasa md.4: inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (vergi türü 6106)


  Dr. Mustafa ALPASLAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
m.alpaslan@windowslive.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi