Facebook Takip edebilirsiniz

27 Eylül 2012 Perşembe

Finansman Maliyetinin Tümü Gider Yazılamayacak


Finansman Maliyetinin Tümü Gider Yazılamayacak
I - GİRİŞ


Firmaların finansman gereksinimlerini öz kaynaklarından karşılamalarını teşvik etmek diğer bir ifade ile öz kaynaklarını güçlendirmelerine öncelik vermelerini sağlamak amacıyla 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında  1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni bir düzenleme yapılmıştır. Finansal gider kısıtlaması olarak adlandırılan bu düzenleme ile açıklamalar yapacağım.


II – FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ KAPSAMI

·        Kredi kuruluşları,
·        Finansal kuruluşlar,
·        Finansal kiralama,
·        Faktoring,
·        Finansman şirketleri dışındaki işletmeler finansman gider kısıtlaması kapsamındadır.


Finansman gider kısıtlaması kapsamında bulunan işletmelerde kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan ve aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin;
·        Faiz,
·        Komisyon,
·        Vade farkı,
·        Kar payı,
·        Kur farkı
·       Benzeri adlar altında yapılan diğer harcamalar gider ve maliyet unsurları toplamının Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranı geçmemek üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak göstereceklerdir.


Örnek : Özsermayesi 100.000 TL olan işletme 150.000 TL kredi kullanmış ve bunun için 15.000 TL faiz ödemiş (Bakanlar Kurulunun oranı %10 belirlediği varsayımı ile)


Yabancı Kaynakların Özkaynakları Aşan Tutar : 150.000 TL – 100.000 TL = 50.000 TL


50.000 TL’ye Karşılık Gelen Finansman Gider  : (50.000 TL X 15.000 TL) / 150.000 TL = 5.000 TL


Bakanlar Kurulu’nun Belirlediği Orana Karşılık Gelen Finansman Gider Kısıtlaması Tutarı :


5.000 TL X %10 = 500 TL


Daha önce 15.000 TL faiz giderinin tamamı gider olarak kayıtlara alınırken, örneğimizde 14.500 TL’yi gider olarak kayıtlara almamız gerekmektedir diğer bir ifade ile 100 TL daha fazla vergi ödememiz gerekmektedir.


III- KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


KVK 11.Madde i Bendi (6322 sayılı kanunun 37.maddesiyle eklenen bent)


Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


GVK 41.Madde 9 Nolu Bend (6322 sayılı kanunun 6.maddesiyle düzenlenen bent)


Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.


Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir


IV – SONUÇ


01.01.2013 tarihinden itibaren kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, işletmenin öz kaynağını aşan yabancı kaynak için finansman gider kısıtlaması uygulanacaktır. Yatırım maliyeti için yapılan finansman giderleri  finansman gider kısıtlaması dışındadır. Finansman gider kısıtlaması oranını Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı da usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.


  Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
tturgayozen@gmail.com


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi