Facebook Takip edebilirsiniz

27 Eylül 2012 Perşembe

KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜ İŞ KAZASI OLARAK MI DEĞERLENDİRİLECEK? / VEDAT İLKİ

 

KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜ İŞ KAZASI OLARAK MI DEĞERLENDİRİLECEK?

Bir depodan aldığı malın nakliyesini yapan şoför ,malın sevk edildiği işyeri sınırları içerisinde malın boşaltımı esnasında kalp krizi geçirerek olay yerinde ölerek hayatını kaybediyor.İlgili işyeri en yakın kolluk kuvvetine haber veriyor.Ölen kişi kamyonun çalışanı olduğu için iş kazası kapsamında mı değerlendirilecektir?İsmi Saklı

Sosyal Güvenlik Hukukunda Mesleki riskler Kısa Vadeli Sigorta Kollarında İş Kazası ve Meslek Hastalığı olarak değerlendirilir.

Sigortalıların SGK’na yatırmakta oldukları Kısa Vadeli Sigorta primlerinden dolayı söz konusu risklere karşı SGK’ca koruma altına alınmışlardır.

İŞ KAZASININ TANIMI VE KAPSAMI

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazası;

Kanunun 4 -1(a)(SSK) bendi kapsamında çalışan sigortalı

için;

a) İşyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c) Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

SGK’ca bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, meydana gelen olayın sigortalıyı hemen yada sonradan bedenen yada ruhen özre uğratması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, SGK’ca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,

ü -Sigortalı olması,

ü -Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,

ü -Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması,

 

hallerinin bir arada bulunması gerekmekte, bu hal ve durumlardan bir tanesinin bulunmaması halinde, ortaya çıkan herhangi bir durumun iş kazası olarak nitelenmesine imkan bulunmamaktadır.

SGK’ca bir olayın iş kazası olup olmadığının tespiti sırasında, öncelikle ortaya çıkmış bir olayın mevcut olması ve olay ile netice arasında mutlaka bir ilişkinin (bağıntının olması) bulunması, diğer bir deyimle ortaya çıkan olayın nedeni ile sonucu arasında bir ilişki kurularak, buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda Kamyonda çalışan şoför için bir işyeri sayıldığı için iş kazası kavramı olarak sayılacaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir elektrik işçisinin, görev yerinde kalp krizi geçirerek ölmesini “iş kazası” olarak değerlendirdi. İçtihat niteliğindeki karar, benzer davalarda emsal olacak. Davaya konu olan işyerinde kalp kriziyle gerçekleşen ölümün iş kazası olduğuna dikkat çekilen kararın gerekçesinde şu değerlendirme yapılıyor: “Daha açık ifadeyle, sigortalının işyerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde gösterilen “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme” haline uygun bir olay olduğu gibi, aynı maddenin (b) bendinde yer alan “işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelme” haline de uygun olup iş kazası sayılması gerekir. Maddede başkaca bir şart ve kısıtlamaya yer verilmemiş olduğundan Yasa’da olmayan bir kısıtlamanın yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur.”

Bir diğer Yargıtay kararında;

Görevi gereği yükünü yerine ulaştırmak için yola çıkan ve gece mola verdiği esnada otelde kalp krizi geçirerek ölen tır şoförünün durumunun, SGK ve İşveren yönünden İş kazası olduğu yönünde Yargıtay kararı:

T.C.Yargıtay 21 Hukuk Dairesinin; 26.04.2010 Tarih, 2009/6341 Esas, 2010/4758 Karar

Özeti: Davacılar, …. ölüm olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Sigortalının olay günü görevi gereği Türkiye’den yüklenen yükü yurt dışında yerine ulaştırmak üzere Arnavutluğun Tiran şehrinde gece molası verip sabahleyin yola çıkmak üzere konakladıkları otel odasında kendi başına istirahate çekildiği sırada 01,30 sıralarında kalp krizi geçirip öldüğü, olayın sözü edilen madde gereği davalılar SGK ve işveren yönünden iş kazası sayılması gerekirken, Mahkemece, olayın SGK yönünden iş kazası olarak kabul edilmekle beraber iş ile ölüm olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle işveren yönünden iş kazası olarak kabul edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


Ancak burada iş ile ölüm olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle olayın işveren yönünden farklı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir
Mülga 506 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun ile belirlenen sınırlı koşullar göre hangi olayı iş kazası olarak değerlendirmemiz gerektiğini göstermektedir.

Bu durumda uygun illiyet bağı kurulurken sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içerisinde kalınarak ;

kalp krizinin kaynağının

ü işin yürütüm koşullarına mı

yoksa

ü başka bir nedenin mi olduğu

hususunda dar bir yorum yapılmamalıdır.

Burada kalp krizi sonucu vefat eden kişinin hak sahiplerine,çalışan sigortalının ister aktif sigortalı olsun isterse emekli olarak SGDP ödesinler iş kazası sonucu ölüm esnasında ölüm geliri ödenmesi gerekecektir.

Bu hak verilmezse iş mahkemelerinde dava ile bu haklarını almalarını öneririm.

SGK tarafından bu başvurularının red edilmesi ise,çalışma yaşamları boyunca SGK’a prim ödeyerek kendilerini ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri çeşitli risklerden korumuş olan sigortalıların, işyerinde ve iş saatleri içerisinde hayati bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında bu riskin SGK’ca üstlenilmemesi, sigortalıların sosyal güvenlik sistemine olan inançlarını önemli ölçüde sekteye uğratacaktır.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

http://alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5701

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi