Facebook Takip edebilirsiniz

29 Eylül 2012 Cumartesi

TTK na Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Defterlerin Açılış Ve Kapanış Tastikleri

TTK na Göre Tutulması Gereken Defterler Ve Defterlerin Açılış Ve Kapanış Tastikleri1. Giriş : 6102 Sayılı TTK’ nun 64 maddesinin 5 nci maddesine istinaden defterler Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak tutulmaya devam edilecektir.

 Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafın belirlenen şirketler 01.01.2013 tarihinden itibaren Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlemek zorundadırlar.

2. Kapsam :

2.1. Mükellef olarak kapsam;

 Sermaye şirketleri

- Anonim Şirketler,
- Limited Şirketler,
- Hisseleri paylara bölünmüş komandit Şirket.

3. Tutulacak defterler, açılış, kapanış onayları, suç ve cezalar :

3.1. Tutulacak defterler;

 Muhasebe ile ilgili defterler (Md.64-3)

- Yevmiye defteri
- Defteri kebir
- Envanter defteri

 Muhasebe ile ilgili olmayan defterler (Md.64-4)

- Yönetim Kurulu Karar defteri
- Genel Kurul toplantı ve Müzakere defteri
- Pay defteri

 Kanunun 64-4 maddesi ile muhasebe ile ilgisi olmayan defterlerde ticari defterler olarak hüküm altına alınmıştır.

3.2. Açılış onayı;

 Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır.

 Faaliyetlerine devam eden mükellefler, Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (Aralık ayı)

 Pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanmaya devam edebileceklerdir.

3.3. Kapanış onayı;

 Yevmiye defteri ve Yönetim Kurulu Karar defterlerinin kapanış onayları izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. (Mart)

3.4. Suç ve cezalar;

 Kanunun 562-1/c maddesine istinaden defterlerin gerekli açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar 4.000,00 TL’sı idari para cezası ile cezalandırılır.

 İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz. (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/7 Md.si)

Nevzat PAMUKÇU
Öğretim Görevlisi SMMM
Kaynak: http://www.iktisadidayanisma.com/TTK-na-Gore-Tutulmasi-Gereken-Defterler-Ve-Defterl/Yazi/37f59689-c58b-4c6c-b57a-8adad7b4955b.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi