Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ekim 2012 Cumartesi

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Getirdikleri Cezalar Ve Tutarları

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Getirdikleri Cezalar Ve Tutarları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde 28339 nolu resmi gazetede yayınlanmıştır.

(6331 Sayılı Kanun, Kabul Tarihi: 20.06.2012)
KANUNUN AMACI:

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Mad.1
KAPSAMI VE İSTİSNALARI:

Bu kanun kamu ve özel sektöre ait tüm işlere ve işyerlerine, faaliyet konularına bakılmaksızın, bu işyerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanır.  İstisnaları;

- Türk Silahlı kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
- Ev hizmetleri.

- Çalışanı olmadan kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

- Hükümlü ve tutuklulara yönelik, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Mad.2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN BAKANLIKÇA DESTEKLENMESİ ŞARTLARI:

* Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 kişiden az çalışanı olanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.

* Giderler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında finanse edilir.(İş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılarak)
* SGK’ nın kayıtları esas alınır.

* Çalıştırdığı kişilerin sigortasını yaptırmadığı tespit edilen işverenlerden, yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işverenler sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamaz. Mad.7

İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

* Bunların hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler görevlerini mesleğim getirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içinde yürütür.***Aykırı hareket işverene her bir ihlal için : 1.500 TL idari para cezasıuygulanır***

* Bunlar işyerinde alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirirler. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işverence yerine getirilmemesi halinde, bu hususu bakanlığı yetkili birimine bildirir.

* İhmallerinden dolayı işverene karşı sorumludurlar.

* Çalışanların ölümü ya da maluliyetiyle sonuçlanan iş kazaları ve meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

* İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde ;

   Çok tehlikeli işyerlerinde A SINIFI

   Tehlikeli işyerlerinde B SINIFI

   Az tehlikeli işyerlerinde C SINIFI iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olma şartı aranacaktır.

* İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda, işveren işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. İş kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkare alınır. ***Aykırı hareket işverene her bir ihlal için : 1.500 TL idari para cezası uygulanır***  Mad.8
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1-İşverenin Genel Yükümlülüğü:

* İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

- Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

***Yerine getirmeyen işverene : 2.000 TL idari para cezası uygulanır***

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uyumsuzlukların giderilmesini sağlar.

***Yerine getirmeyen işverene : 2.000 TL idari para cezası uygulanır***

- Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

- Çalışana görev verirken, sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önünde bulundurur.

- Yeterli bilgi ve talimat verilen çalışanlar dışındaki çalışanların, hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.  Mad.4

2-İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Yükümlülüğü:

a) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik olarak işveren,

* Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip olması halinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Bu nitelikleri taşıyan çalışanı yoksa bu hizmetin bir kısmını ya da tamamını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak alabilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

***İş sağlığı uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi başına 5.000 TL. idari para cezası , aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır.***

***Sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2.500 TL. idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır.***

* Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirilmeleri için gerekli olan araç, gereç vb. tüm ihtiyaçları karşılar. ***Yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için : 1.500 TL idari para cezası uygulanır***

* İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. ***Yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için: 1.500 TL idari para cezası uygulanır***

* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yetkilendirdiği kişi yada hizmet aldığı kurum tarafından mevzuata uygun olan ve kendisine yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. ***Yerine getirmeyen işverene her bir tedbir için: 1.000 TL idari para cezası uygulanır***

* Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında, görevlendirdiği kişi ve hizmet aldığı kurum ve başka işyerinden çalışmak üzere gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. ***Yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için: 1.500 TL idari para cezası uygulanır***

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlardan da alabilir.

c) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Mad.6

3-Risk Değerlendirilmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma Yükümlülüğü:

* İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. *** Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 TL idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır.***

* Risk değerlemesi sonucu alınacak tedbirleri ve gereken donanım ve ekipmanı belirler.

* Uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek nitelikte ve işyerinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

* İşveren çalışma ortamına ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. Mad.10

4-Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım Yükümlülüğü:

* Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün olan acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alır.

* Acil durumlardan korunmak için gerekli ölçüm ve değerlemeleri yapar.

* Acil durumlarla mücadele için; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vb. konularda donanımlı ve eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasını sağlar.

* Özellikle acil yardım, tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. Mad.11

***Aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL. idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır***
5-Tahliye Sorumluluğu:

* Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren çalışanların işi bırakarak güvenli bir yere gidebilmesi için önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

* Durum devam ederse özel olarak görevlendirilenler dışında çalışanların işlerine devam etmesini isteyemez.

* Çalışanların da bu tehlikeyle karşılaşmaları ve amirine haber veremedikleri durumlarda, kötü sonuçların doğmaması için işveren çalışanların müdahale etmesine imkan sağlar. Bu durumda çalışanlar, ihmal ve dikkatsizlikleri dışında sorumlu tutulamaz.Mad.12

***Aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000 TL. idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır***

6-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü:
İşveren ;

* Bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, bunlarla ilgili raporları düzenler.

* Meydana gelen yalnız yaralanma ve ölümle sonuçlanmayan, işyeri ya da iş ekipmanlarının zarara uğramasına yol açan olayları inceleyerek bunlar hakkındaki raporları düzenler.

***Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için 1.500 TL. idari para cezası uygulanır***

İşveren aşağıdaki hallerde SGK’ ya bildirimde bulunur ;

* İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde

* Meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde

*** Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için 2.000 TL. idari para cezası uygulanır***

İşyeri hekimi veya sağlık hizmetini verenler ;

* Meslek hastalığı tanısını koyduğu kişileri SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmetini veren kuruluşlara sevk eder.

Sağlık hizmeti verenler ;

* Kendilerine intikal eden iş kazalarını ve meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde SGK’ ya bildirir. Mad.14

***Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunanlara 2.000 TL. idari para cezası uygulanır***
7-Sağlık .Gözetimi Yükümlülüğü:

* Çalışanların maruz kalacakları riskleri dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

* Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olduğu durumlar ;

-          İşe girişlerde     
 -          İş değişikliğinde
 -          İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işten uzaklaştıktan sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
 -          İşin devamı süresince bakanlık’ ca belirlenen düzenli aralıklarla.
 -          Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta her alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
 -          Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
 -          Sağlık gözetiminden doğan her türlü maliyet işverence karşılanır. Mad.15

***İşverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL. idari para cezası uygulanır***
8-Çalışanların Bilgilendirilmesi:

İşveren çalışan ve çalışan temsilcilerini aşağıdaki konularda bilgilendirir :

* İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

* Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

* İlk yardım olağan dışı durumlar, afet ve yangınla mücadele ve tahliye işlerinde görevlendirilen kişiler.                                                                                 

* İşveren ciddi ve yakın tehlikenin olduğu ya da olma riskinin varlığı durumunda bunlara maruz kalacak çalışanları, tehlikeler ve bunlardan kaynaklanan riskler konusunda derhal bilgilendirir.

* Böyle bir durumun varlığında başka işyerinden çalışmak üzere işyerine gelen çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.

* Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışanların temsilcilerinin ulaşmasını sağlar. Mad.16

***İşverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL. idari para cezası uygulanır***
9-Çalışanların Eğitimi:

* İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Eğitimler; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanlarını değişmesi, yeni teknoloji uygulanması hallerinde verilir. Eğitimler, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.***Yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene, her bir çalışan için 1.000 TL. idari para cezası uygulanır***

* Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

* Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde çalışanlar, mesleki eğitim aldığını belgelendirmeden çalıştırılamazlar.

* İş kazası ve meslek hastalığı geçiren kişilere, bunun sebepleri ve korunma yolları hakkında ilave eğitim verilir. 6 aydan uzun süre işten uzak kalanlara ayrıca bilgi yenileme eğitimi verilir.

* Eğitim maliyeti çalışana yansıtılamaz, eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. Bu süreler çalışma süresinden fazlaysa, fazla olan kısmı fazla çalışma olarak değerlendirilir. .***Yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene, her bir çalışan için 1.000 TL. idari para cezası uygulanır***   Mad.17

10-Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması:

* İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

* Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

* İşveren destek elamanları ve işyeri temsilcilerinin şu konularsa önceden görüşlerinin alınmasını sağlar:

- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için görevlendirmelerde.

- Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

- Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.
- Çalışanların bilgilendirilmesi.

- Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

* Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. Mad.18
***Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için 1.000 TL. idari para cezası uygulanır***   

11-Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi:

* Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerini işletmeye başlanmadan önce, işyerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

* Güvenlilik raporu hazırlama yükümlülüğü olan işveren, bu raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelendikten sonra işyerlerini işletmeye başlayabilirler. Mad.29
***Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 TL. idari para cezası uygulanır***

***Güvenlik raporu hazırlayarak Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işletmesini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilemeyen işyerini açan veya durdurulan işyerini faaliyete devam eden işverene 80.000 TL. idari para cezası uygulanır***

ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-Tehlikenin Varlığı Halinde İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı:

* Tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışan kurula, kurul yoksa işverene başvurarak durumun tespitini, gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Karar çalışanların temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

* Karar çalışanın talebi yönündeyse gerekli tedbirler alınana kadar çalışan çalışmaktan kaçınabilir. (Ücret ve diğer hakları saklıdır.)

* Çalışanlar tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terkederek güvenli bir yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

* Çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, kanun hükümlerine göre iş sözleşmesini feshedebilirler. Mad.13
2-Çalışanların Yükümlülükleri:

* Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve bu konudaki işverenin talimatları çerçevesinde, kendilerinin veya diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

* İşveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar çerçevesinde yükümlülükleri şunlardır:

- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallar uygun olarak kullanmalı, bunların güvenlik donanımlarını doğru kullanmalı ve keyfi olarak çıkarmamalı, değiştirmemelidir.

- Bunlarda sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ile karşılaştıklarında ve tedbirlerde yetersizlik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermelidir.

- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmalı ve korumalıdır.

- İşyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapmalıdır.

- Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliği sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapmalıdır. Mad.19
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ:

* İşveren çalışanlar arasında yapılacak seçimle ya da böyle belirlenemediği durumlarda atama yoluyla aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisi görevlendirir:

-  2 ile 50 arasında çalışanı olan işyerlerinde 1 kişi
- 51 ile 100 arasında çalışanı olan işyerlerinde 2 kişi

-  101 ile 500 arasında çalışanı olan işyerlerinde 3 kişi

-  501 ile 1.000 arasında çalışanı olan işyerlerinde 4 kişi

-  1.001 ile 2.000 arasında çalışanı olan işyerlerinde 5 kişi
-  2.001 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde 6 kişi
***Yükümlülüklerii yerine getirmeyen işverene,1.000 TL. idari para cezası uygulanır***   

* Birden fazla çalışan temsilcisi olduğu durumda, baş temsilci bunlar arasında yapılacak seçimle belirlenir.

* Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirleri isteme hakkına sahiptir.
***Yükümlülüklerii yerine getirmeyen işverene,1.500 TL. idari para cezası uygulanır***   

* Görevlerini yapmaları nedeniyle, çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz. Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan imkanlar işverence sağlanır.
***Yükümlülüklerii yerine getirmeyen işverene,1.000 TL. idari para cezası uygulanır***   

* İşyerinde yetkili sendika bulunuyorsa, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar. Mad.20

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ:

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. Mad.21

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR:

* 50 ve daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren bu kurulu oluşturur. İşveren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

* 6 aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin olduğu hallerde:

- Asıl işveren ve alt işverence ayrı ayrı kurul oluşturulmuşsa, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

- Asıl işverence kurul oluşturulmuşsa, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren kurula vekaleten yetkili bir temsilci atar.

- İş yerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula vekaleten yetkili bir temsilci atar.

- Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin, topla çalışan sayısı 50’ den fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak üzere, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte kurul oluşturulur.

* Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. Mad.22

***Yükümlülüklerii yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için 2.000 TL. idari para cezası uygulanır***   

İŞYERLERİNİN TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLERDE İŞ SAĞLIĞI VE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI:

* Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yaparlar. Risklerin önlenmesi ve risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirleri ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

* Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim tehlikeler konusunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Mad.23

***Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere 5.000 TL. idari Paza cezası uygulanır***
İŞİN DURDURULMASI:

* İşyerinde hayati tehlike oluşturulan bir huşu tespit edildiğinde, tehlike giderilinceye kadar işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlemesi yapılmamışsa iş durdurulur.

* Yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine, 3 iş müfettişinden oluşan heyet gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Tespit edilen husus acil müdahaleyi gerektiriyorsa, tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olacak şekilde işi durdurur.

* İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 1 gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı ilgili mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilir. Tespit edilem husus acil müdahaleyi gerektiriyorsa işin durdurulması kararı aynı gün yerine getirilir.

* İşveren, yerine getirildiği tarihinden itibaren 6 iş günü içinde, yetkili iş mahkemesine işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı görüşerek 6 iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir.

* İşveren işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.

* İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerimi ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak şartıyla meslek ve durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. ***Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir işçi başına 1.000 TL. idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır***Mad.25

***İşyerinin bir bölümü ya da tamamında verilen durdurma kararına uymayan, durdurulan işi belirlenen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa bile 10.000 TL. idari para cezası uygulanır***

TEFTİŞ, İNCELEME, ARAŞTIRMA, MÜFETTİŞİN YETKİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU:

* Teftiş, bakanlık iş müfettişlerince yapılır.

* Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. İşi aksatmak, işveren ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları gizlik tutmakla yükümlüdür.

***Bu işlemlere engel olan işverene 5.000 TL. idari para cezası uygulanır***

* Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu, sonuçlarına ait işlemler, Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. Mad.24

DİĞER HUSULAR:

***Kanunun 30.maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her bir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 TL. idari para cezası uygulanır***

Kanunda belirtilen idari para cezaları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir. Tebliğden itibaren 30 gün içinde ödenir. Mad.26
Aygül MUDURLU
 SMMM

 

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3344

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi