Facebook Takip edebilirsiniz

30 Ekim 2012 Salı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Artışı 2013 Yılı İçin Belirlendi Mi? / Vedat İLKİ

 

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI ARTIŞI 2013 YILI İÇİN BELİRLENDİ Mİ?

2013 Yılı Hükümet programı 23/10/2012 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısından yayınlanmıştır.

Bu programa göre artışı tasarlanan oranlar açıklanmıştır. Bu rakamlar resmi olmayıp uygulanması öngörülen rakamlardır.

Bu rakamlara bağlı olarak harcama kalemleri de şekillenecektir.

2013 Yılı Hedefleri


Asgari ücretin 2013 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, Devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 5,32 ve yüzde 2,34 oranında artırılması öngörülmüştür.

Bu durumda İşçi ve İşveren tarafları masaya oturdukları zaman Asgari ücreti Komisyon olarak belirledikleri zam %3 artışın söz konusu olabilecektir.

Buna bağlı olarak SGK primleri de bu oranda artışı öngörülüyor.

Tabi ki asgari ücrettin bu oranda kalıp kalmayacağını taraflar belirleyecektir.

Yıl sonu enflasyon hedefleri belirlenmediği için tahmin işçi ve esnaf emekli aylıkları da kabaca belirlenmiştir.

Yazılı ve görsel basında sanki bu işlemlerin asgari ücret de artış gibi lans edilmiştir.

Oysa bu rakamlar hükümet programında tahmini bütçe de yer alan rakamlardır.

Kasım ayı ve aralık ayında yapılacak görüşmelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonlarında gerçek rakamlar saptanacaktır.

**

2013 YILI PROGRAMINDA GÖZÜMÜZE ÇARPAN GELİŞMELER:

Gerek kamuda gerekse özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.(SGK İlaç ve Hastane masrafları üzerine gidecektir.)

İstihdamın artırılmasına, işgücünün niteliğinin yükseltilmesine, kayıt dışılığın ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik politikalara ağırlık verilecektir.(SGK İş Kur Meslek Kodları üzerinden yoğunlaşacaktır.)

Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.(SGK 2013 Yılı Hedefleri Belirlenmiştir.)

Sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.(Damar izi uygulamaları,e-reçete,e-iş göremezlik gibi çalışmaları)

2013 yılında işsizliği azaltacak sektörler olarak turizm, eğitim, madencilik ve diğer hizmet sektörleri değerlendiriliyor.

2013 yılında hedeflenen enflasyon %5 civarında asgari ücrete ise % 6 gibi fazla ödeme öneriliyor.

Asgari ücret artış oranının ve memur maaş zamlarının öngörülenin üzerinde olmasının ve aktif sigortalı sayısındaki artışın etkisi bulunmaktadır.

Hükümet programında enflasyon üzerinde verilen artışlar ile işsizliğin önlendiği savunuluyor.

Primsiz ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmesinin bütçeye artı değere sağladığı savunulmaktadır.

6111 sayılı Kanun ile yapılan af programından ciddi anlamda gelir beklenmektedir.Asıl affın affı getirisi bu ay belli olacaktır.

İntibak zammının bütçeye ek maliyet yüklediği için bu alanda prim yönünden ek maliyetleri karşılamaya yönelik denetim alanında düzenlemelere önem verilecektir.

SGK için öncelikle Primsiz ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmesi SGK dengesini olumlu etkilediğine inanılmıştır.

Devamlı dediğimiz gibi afların reel getirisi umulandan az olmuştur.

Bundan dolayı prim yapılandırma gelirlerinin öngörülenin altında gerçekleşmesi, tedavi harcamalarının artması ve kapsam genişlemesi sonucu prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri için yapılan transferlerin artması nedeniyle SGK’ya yapılan bütçe transferlerinin GSYH içindeki oranı yükselmiştir.(Bundan dolayı Sosyal devlet olmaktan şikayet ediliyor.)

 

İşverenlere verilen sigorta primi teşviklerinden gurur verici olarak rakamlara yer veriliyor.(Şikayet edilmiyor)

Sağlık Harcamalarında ise tasarruf teşvikleri hükümetin programında olmazsa olmaz öncelikler arasında yer alıyor.

İşsizlik sigortası fonları nemalar ise bu yılda çalışanlara dönmüyor.

Kayıt dışının önlenmesinde hükümetin en önemli yaptırımı sigorta prim teşviki olduğu için bu indirim oranlarının sabit prim indirimi olarak düşünülmemektedir.

Özellikle SGK için yapılan denetimlerde;

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişlerindeki çalışan ve işveren bilgilerinin araştırılması, Alo 170 Kayıt dışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı aracılığıyla elde edilen bilgilerin ve ihbarların değerlendirilmesi, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa istinaden çıkarılan yönetmelik eki formlardaki çalışan ve işveren bilgilerinin kontrol edilmesi, işyerlerinin sosyal güvenlik kontrol memurlarınca denetlenmesi, Sağlık İl Müdürlüklerince düzenlenen portör muayene listelerindeki çalışan ve işveren bilgilerinin araştırılması, diğer kamu kurumlarından ve internet sağlayıcılar ile GSM şirketlerinden alınan mesleki bilgi kayıtlarının değerlendirilmesi uygulamalarına devam edilmektedir.

Kaçak işçi çalıştıran işletmelerin kamu ihalelerinden belli bir süreyle men edilmesine yönelik düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

Hükümet programında yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,Yeni Sendikalar Kanunu çalışmalarına yer verilmiştir.

Özellikle Kıdem Tazminatı Fonu yerine koruyor.Gerekçe olarak İş hukuku mevzuatında yer alan alt işverenlik uygulaması, çalışanlar açısından sosyal ve ekonomik hak kayıpları yaratması sebebiyle sorun olarak önemini koruması olarak değerlendiriliyor.

Bu dönemde engelli çalışanlarının istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara devam edilmesi üzerinde çalışmalara ağırlık verileceği düşünülüyor.

İşsizlikle mücadele kapsamında Ulusal İstihdam Stratejisi uygulamaya konulması düşünülüyor.

İstihdamı teşvik düzenlemeleri sade ve etkin bir yapı düşünülüyor.

İşgücü piyasasındaki katılıklar giderilecek ve esnek çalışma uygulamaları yaygınlaştırılarak hayata geçirilecektir.(Bununla Evde çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zaman modeli gibi esnek çalışma yöntemlerine de imkan sağlayacak düzenlemeler yapılacak, bu çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi sağlanacaktır.)

6331 ikincil mevzuatları yetiştirilmesi gündeme alınmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ve çeşitli projeler yürütülecek ve ilgili denetim çalışmaları güçlendirilecektir.

Taşeronlara yönelik geçte kalınsa düzenlemelere yer verilmiştir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işveren ve işçi kesimlerinin yaşadığı sorunların çözümüne ve işçilerin uğramış oldukları sosyal ve ekonomik hak kayıplarının giderilmesine yönelik iş hukuku mevzuatında değişiklik yapılacak ve bu alandaki denetimler etkinleştirilecektir.

Cezalandırıcı değil rehber olucu teftişe yer verilecektir. İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı, risk esaslı, işkolu/sektör ve alan esaslı teftişler yapılması suretiyle başlatılmış olan programlı teftişler yaygınlaştırılacaktır

Kadın istihdamına yönelik tedbirler alınacaktır. İşgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla kadınlar için esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacaktır. Kadınlara iş kurma alanında verilen mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla evde bakım, bakımevleri ve kreş hizmetlerinin erişilebilirliği artırılacaktır. İşe alımlarda cinsiyet ayrımcılığını azaltmaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.

Gençlere ve özürlülere yönelik mesajlar veriliyor.

Başta staj ve iş başı eğitim programları olmak üzere gençlerin işgücü piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar yaygınlaştırılarak bu programların etkinliği artırılacaktır. Genç işsizlere sunulan iş kurma konusunda mesleki eğitim, bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirliği içinde gençler için iş kurma ve geliştirme merkezleri kurulacaktır.

Özürlüler için çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerine ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanarak korumalı işyerlerinin işlevselleştirilmesi sağlanacak ve özürlülere kolay erişilebilir mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.

İş Kur ve Ajanslar ile istihdamın artırılması politikaları üzerinde çalışmalara ağırlık verecek çalışmalara öncelik tanınıyor.

SGK yakındığı gereksiz sağlık harcamaları üzerine gidilmesi planlar arasında yer alıyor.

Sağlık tesislerinde teşhise dayalı fiyatlandırma ,

Evde sağlık hizmetleri ,

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde izleme ve değerlendirme ,

Gereksiz ilaç tüketimini önlemek üzere doktor, eczane ve hastalara yönelik etkin denetimler ve yaptırımlar ,

Akılcı ilaç kullanımı,

Yerli ilaç geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar desteklenecek ve bu kapsamda ilaç sanayi

gibi çalışmalara öncelik verilecektir.

Kadın ve çocuk politikaları üzerinde çalışmalara ağırlık verilmesi hedefler arasında bulunuyor.

HÜKÜMET TARAFINDAN SGK TASARLANAN POLİTİKALAR

Otomasyona önem verilecek,

E-Haciz güçlendirilecektir,

Denetimin yoğunlaştırılması,

Bireysel emekliliği özendirme,

Özel Sağlık Sigortasının gündeme alınması.

Umarım 2013 yılında hedefler tutturulmuş olunur.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

http://alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5764

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi