Facebook Takip edebilirsiniz

4 Ekim 2012 Perşembe

Evde çeşitli sebeplerle biriktirilen eşyaların ticari bir organizasyona dayanmamak şartıyla, internet ve benzeri yollarla bir defaya mahsus olmak üzere satışından doğan kazançların arızi kazanç olarak vergilendirilmesi hk.BaşlıkEvde çeşitli sebeplerle biriktirilen eşyaların ticari bir organizasyona dayanmamak şartıyla, internet ve benzeri yollarla bir defaya mahsus olmak üzere satışından doğan kazançların arızi kazanç olarak vergilendirilmesi hk.
Tarih14/08/2012
SayıB.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/439]-2568
Kapsam

T.C.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)Sayı

:


B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/439]-2568

14/08/2012


Konu

:


Evde çeşitli sebeplerle biriktirilen eşyaların internet ve benzeri yollarla satılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, öğrencilik yıllarından elinizde bulunan veya daha önce kullandığınız yayın, kitap, elektronik malzeme, bilgisayar ve müzik ürünleri gibi malzemelerin bir defaya mahsus olmak üzere internet yoluyla satışını gerçekleştireceğiniz belirtilerek söz konusu faaliyetinize ilişkin vergilendirmenin nasıl olacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.


Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.


Aynı Kanunun "Arizi Kazançlar" başlıklı 82 nci maddesinde, arızi kazançlar sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançların arizi kazanç olduğu; ikinci fıkrasında bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2012 yılı için 20.000 TL'lik kısmının gelir vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.


Ticari faaliyet ise bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir.


Ancak, bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.


Buna göre, ticari bir organizasyona dayanmamak şartıyla, internet yoluyla da olsa öğrencilik yıllarından elinizde kalan veya daha önce kullandığınız yayın, kitap, elektronik malzeme, bilgisayar ve müzik ürünleri gibi malzemelerin bir defaya mahsus olmak üzere satışından doğan kazançlar arızi kazanç olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, 2012 yılı içinde bu satıştan doğan kazancın 20.000 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesna olduğundan, bu tutarı aşan kısmının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.


(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.


(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi