Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ekim 2012 Cumartesi

KKDF uygulamasında para transferine ve zamanaşımına ilişkin düzenleme yapıldı.

KKDF uygulamasında para transferine ve zamanaşımına ilişkin düzenleme yapıldı.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ uyarınca, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (K.K.D.F) kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili gibi vadeli ithalata ilişkin ödeme şekilleriyle yapılan ithalatlarda mal bedeli üzerinden % 6 oranında KKDF (bankalar vasıtasıyla) tahsil edilmektedir. Bedelin ithalattan önce ödendiği; uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden “peşin”, "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekilleri ise K.K.D.F kesintisine tabi olmamaktadır.

 

2011/16 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi uyarınca, K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki is günü içinde tamamlamış olması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, K.K.D.F kesintisi doğup doğmadığı hususunun gümrük idarelerince değerlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde bankaya yatırdığını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine tevsik etmesi yeterli bulunmaktadır.

 

Bu düzenlemelere ilave olarak, uygulamada tereddüt yaşanan para transferlerinden ne anlaşılması gerektiği ve “zamanaşımı” süresinin ne kadar olması gerektiği konularında Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2 adet tasarruflu yazı yayınlanmıştır.

 

a) Para transferinin yurt dışındaki banka hesabına yatırılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 01.10.2012 Tarihli ve 20273 sayılı, KKDF ödemeksizin yapılan ithalatın gerçekleşebilmesi için, ödemenin ihracatçının hangi hesabına yapılması gerektiği konusunda yaşanan tereddütlere istinaden bir yazı yayımlanmıştır.

 

Bu yazı ile, Maliye Bakanlığı’na ait 21.03.2012 tarihli 31047 sayılı yazıya ilgi tutularak ödeme şekli peşin olarak belirtilen ithalatlarda mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsiki halinde fon kesintisi yapılmayacağı belirtilmiş ve fon kesintisinin yapılmaması için yapılacak banka transferi ile ilgili olarak ancak “yurtdışındaki banka hesabına” mal bedeli transferinin yapılması suretiyle kesinti yapılamayacağı belirtilmiştir.

 

Böylece, ithalat bedellerinin yurtdışına gönderilmeksizin ihracatçının yurt içindeki hesaplarına veya ihracatçı tarafından belirlenen firma ve şahısların Türkiye’deki hesaplarına ödenmesinin transfer olarak değerlendirilemeyeceği ve bu gibi transferlerin fon kesintisine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

b) Zamanaşımı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 02.10.2012 tarihli ve 20401 sayılı yazısı ile KKDF’ nin zamanaşımı süresinin 3 yıl olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, KKDF mevzuatında zamanaşımına ilişkin bir hüküm bulunmaması ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3/8 ve 3/9 uncu maddelerinde ‘gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler’ tanımlandığından, KKDF’ye ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemlerde 4458 sayılı Gümrük Kanununun zamanaşımı hükümleri çerçevesinde işlem tesisi edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanununda zamanaşımı hükümleri 197 inci maddede düzenlenmiştir Buna göre, yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya vergi tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine geçen üzerinde yükümlüye tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligat süresinin gümrük yükümlüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Netice olarak, gümrük işlemlerine konu KKDF uygulamalarında zamanaşımı süresinin 3 yıl olarak esas alınacağı anlaşılmaktadır. E&Y

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi