Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2012 Pazartesi

ÖDEMESİ GECİKMİŞ PRİM BORÇLARI İÇİN BUGÜN SON ŞANS / VEDAT İLKİ

 

ÖDEMESİ GECİKMİŞ PRİM BORÇLARI İÇİN BUGÜN SON ŞANS

15.6.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42. maddesi ile 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 19. madde eklenmiştir.

6111 sayılı Kanuna ilave edilen bu hükümler çerçevesinde, kapsama giren borçları anılan Kanun uyarınca yeniden yapılandırılan borçlular ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılmış borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş borçlularca ve SGK ünitelerince yapılacak işlemler açıklanmıştır.

 

KİMLER YARARLANACAK

6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. madde hükümlerinden, borçlarını anılan Kanun kapsamında ödemek amacıyla 31.5.2011 tarihine kadar Kurumumuza başvurdukları halde, yeniden yapılandırma hakları anılan maddenin yürürlüğe girdiği 15.6.2012 ve öncesinde sona ermiş olan borçlular yararlanabileceklerdir.

BİRDEN FAZLA İŞYERLERİ İÇİN YARARLANMA

Birden fazla işyerinden kaynaklanan borçları olduğu halde 31.5.2011 tarihine kadar yalnızca bir işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak daha sonra 2011/63 sayılı Genelgeye istinaden 31.10.2011 tarihine kadar diğer işyerlerinin borçlarının da yeniden yapılandırılması amacıyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat eden işverenlerin yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma haklarının 15.6.2012 tarihinden önce kaybedilmiş olması halinde, bu işyerlerinin borçları da 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. madde hükmü uyarınca tahsil edilebilecektir.

KİMLER YARARLANMAYACAK

31.5.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları halde, 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 15.6.2012 ve sonrasında sona eren borçluların da geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

HADİ GEÇ KALMAYIN BUGÜN BAŞVURA DA SON GÜN

6111 sayılı Kanununa ilave edilen geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların en geç 1.10.2012 tarihine kadar 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünitelerine örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

DESTEKLEME PRİMİ YAPILANDIRILMASI BOZULANLAR İÇİN BAŞVURU BELGESİ

4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 1.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünite yerine tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yine örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İŞVERENLERİN PRİM YAPILANDIRMASI BOZULANLARIN E-SİGORTA İLE MÜRACAAT EDEBİLİR

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla müracaat edilmesi mümkün bulunduğundan, e-Sigorta kanalıyla müracaat eden borçlular tarafından ayrıca dilekçe ile müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

ÖDEME PLANLARI İLK BAŞVURUYA GÖRE ESAS ALINIYOR

Ödeme planlarının yeniden aktif hale getirilmesi sırasında daha önce başvuru formunda beyan edilen taksit sayısı esas alınacaktır. Bu çerçevede, ihya işlemleri sırasında peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları peşin olarak, taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları da tercih edilmiş taksit süresi esas alınarak hazırlanacaktır.

1,40 ORANINDA FAİZİ ÖDEMEYE HAZIRLIKLI OLUN

Ödeme vadesi geçen taksitlere, ödemenin yapıldığı tarihe kadar her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere % 1,40 oranında geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

31/10/2012 BORÇLARINIZI ÖDEMENİZ GEREKECEKTİR

6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ancak ödeme yükümlüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı sona ermiş olan borçlular, geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunmaları halinde, ödeme vadesi sona ermiş olan taksitlerini 31.10.2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Kapsama giren borçlularca, geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunulması halinde,

- Peşin ödeme başvurusunda bulunanlar yönünden, peşin ödemeye esas tutarın

- 6 taksit talebinde bulunanlar yönünden ödeme vadesi geçmiş taksitlerin

tamamının, en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde, anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Buna karşın, 9, 12, 18, 36 veya 42 taksit talebinde bulunmuş olan borçlular yönünden, bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal olmayacak şekilde 31.10.2012 tarihine kadar ödeme yapılması ve ikiden fazla olmamak kaydıyla ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebilecektir.

Dolayısıyla, taksit ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti sırasında, ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden önce sona eren taksitlerin süresi dışında ödenmiş olması halinde, bu taksitler, ihlal edilen taksit olarak dikkate alınmayacaktır.

 

5510 GEÇİCİ 17-24-25 İHYA İMKANI GELMİŞTİR

5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmüne istinaden yapılandırarak ihya talebinde bulananlardan, durdurulan sürelere ait olup yapılandırma kapsamında hesaplanan ihya borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19. madde kapsamında ihya borç tutarlarının bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammı ile birlikte tamamını 31.10.2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulardan, , 6111 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise, bu tutarları 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri mümkün hale getirilmiştir.

Yeniden yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesine istinaden ihya edilmiş olan borçlular, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte ödeyeceklerdir.

6111 sayılı Kanunda öngörülen ihya kapsamına giren borçların tamamının en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde ihya öncesi duruma dönülerek, ödenen taksit tutarları ilgili mevzuat hükümlerine göre mahsup edilecektir.

 

İşverenlerimizin bu son şansı bugün kullanmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olduk.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi