Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ekim 2012 Pazartesi

Reklam harcamaları marka yatırımı olarak aktifleştirilebilir mi?


Reklam harcamaları marka yatırımı olarak aktifleştirilebilir mi?


Konuya ilişkin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 26/07/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.26.15.02-105[315-2012/2]-138 sayılı özelgenin özeti aşağıdaki gibidir.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizce ... yılı içinde yapılan reklam harcamalarının tamamının gider olarak muhasebeleştirildiği, daha sonra reklam harcamalarının mahiyetinin marka yatırımı olduğu düşüncesi ile giderlerden çıkarılarak Tek Düzen Hesap Planında 260-Haklar hesap grubu altına "Alameti Farika (Marka Hakları)" olarak muhasebeleştirilerek aktifleştirildiği belirtilerek, marka hakkı olarak aktifleştirilen bu giderler için uygulanacak amortisman oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme" başlıklı ikinci bölümünde yer alan 269 uncu maddesinde gayrimenkullerde değerleme işlemi hüküm altına alınmış olup, madde metninde "İktisadi işletmelere dâhil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.


Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makineler;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayri maddi haklar." denilmektedir.Aynı Kanununun 313 üncü maddesinin birinci bendinde "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü yer almaktadır.Ayrıca, aynı Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde yer alan "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır."hükmü uyarınca yayımlanan 333, 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür ve amortisman oranları açıklanmıştır.Öte yandan, 1 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin "V _ Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı Ve Hesap Planı Açıklamaları" bölümünde "260- Haklar" hesabı, "İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar." şeklinde açıklanmıştır.Bu itibarla, şirketinizce yapılan reklam harcamalarının marka hakları adı altında aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün bulunmamaktadır.Altuğ Özöğüt
http://www.muhasebevergi.com/makale.aspx?id=408

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi