Facebook Takip edebilirsiniz

28 Kasım 2012 Çarşamba

1 Ocak 2014'ten itibaren bağımsız denetime tabi olacak firmalar dikkat! / Ekrem Öncü

 


1 Ocak 2014'ten itibaren bağımsız denetime tabi olacak firmalar dikkat!

Son yazımızda şirketler bakımından hangi dönemde bağımsız denetime tabi olunacağını ele almış ve önümüzdeki yazımızın konusunu ise, münferit ve konsolide finansal tablolarını TMS/TFRS uyarınca oluşturmak zorunda olanların hangi dönemden itibaren bu tablolarını oluşturmaları gerekeceği ve 1 Ocak 2014'ten itibaren bağımsız denetime tabi olacak firmaların münferit ve konsolide finansal tablolarını TMS/TFRS uyarınca hangi dönemden itibaren oluşturmak zorunda olacakları hususunu ele alacağımızı belirtmiştik.Yeni TTK'nın 1534'üncü maddesi uyarınca, bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun;


- Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,

- Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,

- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.Yukarıda sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.Kamu Gözetimi Kurumu'nun 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kararında; “Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulama kapsamına ilişkin olarak Kurulumuzun 14/11/2012 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 88'inci ve Geçici 1'inci maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9'uncu ve Geçici 1'inci maddeleri uyarınca 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında;660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397'nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534'üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına,Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.Bu düzenlemeler ışığında 397'nci maddeye göre bağımsız denetime tabi olacak şirketler 1 Ocak 2013'ten itibaren münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında TMS uyarınca finansal tablolarını oluşturacaklardır.Halbuki, geçen yazımızda ele aldığımız üzere, 397'nci madde uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Karar Taslağı ile (I) ve (II) sayılı listelerde belirlenmiş ve (I) sayılı listedeki firmalar için 1 Ocak 2013'ten itibaren bağımsız denetimin devam edeceği ve (II) sayılı liste uyarınca bağımsız denetime tabi olup ta bunlardan (I) sayılı liste kapsamına girmeyen firmalar için bağımsız denetimin 1 Ocak 2014'ten başlayacağı belirlenmişti.
Ancak, (II) sayılı liste uyarınca 1 Ocak 2014'ten itibaren bağımsız denetime tabi olacak firmaların münferit ve konsolide finansal tablolarını 1 Ocak 2014'ten itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına göre oluşturacaklarına yönelik bir düzenleme yapılmadığından, bu firmalar da 1 Ocak 2013'ten itibaren finansal tablolarını TMS uyarınca oluşturacaklardır. 1 Ocak 2014'ten itibaren bağımsız denetime tabi olacak firmaların konuyu atlamamaları ve tablolarını 1 Ocak 2013'ten itibaren TMS uyarınca oluşturmaları gerekmektedir.Ekrem Öncü
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi