Facebook Takip edebilirsiniz

29 Kasım 2012 Perşembe

50'den fazla çalışanı olan işyerleri "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" oluşturmak zorunda /PROF. DR. CEM KILIÇ

50'den fazla çalışanı olan işyerleri "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" oluşturmak zorunda

 

Bu köşeden sürekli olarak yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'yla ilgili bilgileri vermeye devam ediyoruz. Yasanın önemli maddelerinin yürürlüğüne çok az kaldı. 30 Aralık 2012 sonrasında 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri tehlike sınıf derecesine bakılmaksızın yasa kapsamına girecek ve bu işyerleri için yükümlülükler başlayacak.

50'den fazla çalışanı olan, 6 aydan fazla süren sürekli işlerde

30 Aralık 2012 sonrasında yerine getirilmesi gereken önemli bir husus da iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması ile ilgili. Yeni yasaya göre; 50 veya daha fazla çalışanı olan ve niteliği gereği 6 aydan daha fazla süren sürekli işlerde, işveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak zorunda.

Bu noktada işverenlerce en çok merak edilen husus şu: Her bir işyerimiz için ayrı ayrı kurul mu oluşturmak zorundayız?

Yasaya göre; işverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulacak. Yani 50 çalışanı aşan her bir işyerinde ayrı kurul olacak. Ancak kurullar arası koordinasyon işverence yerine getirilecek.

Asıl işveren ve taşeron ayrı ayrı kurul oluşturacak

Merak edilen bir diğer husus da, taşeron olması durumunda işyerinde kurulların nasıl kurulacağı hakkına, bu konuda hem yasa hem de çıkarılan yönetmelik konuyu şu şekilde ele almış:

"Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurulca alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere bu kurula vekâleten yetkili bir temsilci atar.
c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur."
Ayrıca, asıl işveren - alt işveren ilişkisinin olmadığı ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunduğu durumlarda, bu işverenlerce birden fazla kurul oluşturulabilecek. Böyle bir durumda işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek zorunda.

Kurulda kimler olacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, varsa sivil savunma uzmanı, işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri kişi ve çalışan temsilcisinden oluşmakta.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu genel olarak işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm hususlarda görevli ve yetkili. Ortaya çıkma ihtimali olan risk ve tehlikelerin belirlenmesinden, meydana gelen iş kazalarını raporlamaya ve sonuçlarını incelemeye kadar konuyla ilgili tüm hususlardan sorumlu.

Yasada kurulun görevi, "İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak" şeklinde tanımlanmış.
İşyerlerinde oluşturulacak bu kurullar aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde işlerini kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlü.

İdari para cezası 2 bin TL

İşveren işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmaz ve bu durum bakanlık iş müfettişlerince tespit edilir ise 2 bin TL idari para cezası var. Bu da işin yaptırım kısmıyla ilgili.

Ancak idari para cezasını düşünmeden işverenlerin bu kurulları oluşturup çalıştırmasında büyük fayda var. Bu kurullar aracılığıyla çalışanlarla yönetim arasında bir köprü kurulmakta, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında katkıları alınarak yönetime katılmaları gerçekleşmekte.

Bu konu yasa çıkarılırken hiç düşünüldü mü bilmiyoruz, ne var ki bu tip kurullar işe yaramalarının yanında işyerinde çalışma barışının sağlanmasında da son derece önemli.

PROF. DR. CEM KILIÇ / ÇALIŞMA DÜNYASI

http://www.dunya.com/50den-fazla-calisani-olan-isyerleri-is-sagligi-ve-guvenligi-kurulu-olusturmak-zo-150298yy.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi