Facebook Takip edebilirsiniz

28 Kasım 2012 Çarşamba

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılması

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılması

4857 sayılı İş Kanunun 73 . maddesine dayanılarak hazırlanan “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” taslağı tarafların görüşlerine sunulmak üzere 23.11.2012 tarihinde yayınlanmıştır.


Yeni taslakta “işçi” yerine “çalışan” kelimesi kullanılmakla birlikte bazı değişiklikler yapılarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına uygun hale getirilerek yeniden revize edilmiştir.

Taslakta yer alan ve değiştirilmesi düşünülen bazı düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

Yönetmeliğin amacını düzenleyen 1. Maddede “kadın işçiler” yerine “kadın çalışanlar” tabiri kullanılmıştır.

Mevcut yönetmelikte kadın işçi “Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri” şeklinde tanımlanmışken yeni yönetmelik taslağında “On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı” olarak değiştirilmiştir.


Madde 6 da İşyerine Götürüp Getirme başlığı “İşyerine Ulaşım” şeklinde değiştirilmiş olup, ayrıca; “posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme” yeni taslakta “posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme” olarak değiştirilmiştir.


Rapor başlıklı 7. Madde “Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.” Şeklinde iken yeni taslakta “Sağlık Gözetimi” başlığı ile “Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu; işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden veya işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü bulunmayan işyerleri için görevli işyeri hekiminden alınır. Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre ilgili yönetmeliklerde Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.” Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.


Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı başlıklı 9. Madde ise; Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Ancak, emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır. Şeklinde değiştirilmiştir.


Bildirim başlıklı 10. Madde ise daha önce bölge müdürlüklerine bildirilen isim listesi, yeni yönetmelik taslağında “iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gösterilmek üzere işyerinde saklanır.” şeklinde düzeltilmiş olup listeler artık bölge müdürlüklerine gönderilmeyecektir.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik taslağı tarafların görüşleri alındıktan ve son şekli verildikten sonra 31.12.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanıhttp://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3653

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi