Facebook Takip edebilirsiniz

21 Kasım 2012 Çarşamba

Maliye’den emekliye yasadışı eziyet / Ali TEZEL

 

Maliye’den emekliye yasadışı eziyet

 

Nafaka borçları ile SGK alacakları hariç hiç kimse veya kurum emeklinin aylığına haciz koyamaz, bloke ettiremez. Ancak, Maliye yasadışı bir şekilde emeklilerin aylıklarına bloke koyup, e-haciz yapmaya başlamış…

 

 

Emekli olduğum günden bugüne Bağ-Kur emekli aylığımı Ziraat Bankası Eskişehir şubesinden almaktayım. Vergi daireleri dönem dönem emekli aylığıma E-haciz koyarak bloke etmişlerdi. Ben de verdiğim dilekçeyle bunu kaldırmıştım.Eskişehir Yunus Emre Vergi Dairesi 23/10/2012 tarihinde bu hesaba tekrar bloke koyarak tamamını aldı. Bankayla görüştüğümde vergi dairesi isterse biz öderiz dedi, vergi dairesinde de biz bilemeyiz, bankanın emekli hesabı demesi gerekir der. Zaten, SGK’ya olan borçlarım var. SGK maşımın üçte birini kaynağında kesiyor. Hiç bir kuruma haciz muvafakatı vermedim. Her kuruma bunu emekli aylığım olduğunu dilekçelerle belirttim. Emekli maşımın haricinde hiçbir gelirim yoktur.  E-devlete 150 nolu telefon hattına bu konuda şikayetimi bildirdim. Eskişehir valiliğine de bildirdim. Vergi dairesine tekrar gitmedim. Yapılan işin usulsüz olduğunu biliyorum. Konuyla ilgili araştırma yaptığımda itiraz etmediğim süre içinde yapılan bu tahsilatları kabul etmiş olacağım varsayımıyla hareket ettiklerini belitmişler. Ben şimdi ne yapacağım? A. Serhat Altan-Eskişehir

 

  

***Emekli (dul-yetim) aylığına haciz yasaktır

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93 üncü maddesine göre;

“Madde 93 - Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”

hükmü mevcuttur.

 

Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.

 

***Emekli banka hesapları farklıdır

Öte yandan, SGK’nın göndereceği emekli-dul-yetim aylık ve gelirleri ile ilgili olarak bankalara nezdinde açılacak banka hesapları da normal mevduat hesabı gibi değildir. Mesela, bir emeklinin SGK’ya veya bankaya başvurup nezdinizde bulunan filan numaralı mevduat hesabıma emekli aylıklarım yatırılsın dese bile bu yapılamaz. Mutlaka emekli aylık ödemeleri için bankalar, ayrı tanımlanmış bir hesap açmak zorundadır. Yine, emeklinin adına açılmış olan emekli aylık hesabı için “buraya yatan emekli aylığımı her ay otomatik olarak diğer mevduat hesabıma aktarın” gibi bir talimatını da bankalara gerçekleştiremez. Emekli aylık hesapları bizzat elden veya bankamatik aracılığıyla çekilmesi gereken hesaplardandır.

 

***İcra Müdürlükleri yazılarını değiştirmelidir

Yukarıda açıklanan sebeplerle, icra müdürlükleri bankalara gönderecekleri yazılarda değişiklik yapıp, bankalara yazacakları yazıda  “kişinin emekli-dul-yetim aylık ve gelirleri hariç olmak üzere nezdinizdeki hak ve alacaklarına haczi” diye değiştirmeleri gerekir.

 

***Maliye’nin İcra yetkilisi şikayet edilebilir

Esasen borçlu emeklinin herhangi bir muvafakatı olduğunu gösteren bir yazı olmadan, alacaklının talebi üzerine bankalara yazılan yazıdan sonra emeklinin emekli aylık hesabına haciz konmuşsa, emekli haczi koyduran icra müdürünü şikayet edebilir. Zira, yukarıdaki madde hükmünden de görüleceği üzere, “”haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir…” denilmektedir.

Bu maddeye göre emekli aylığınıza icra memuru tarafından haciz istenmişse kendisini o yerin Cumhuriyet Savcısına ve icra tetkik merciine şikayet ediniz. Zira, sizlerin izniniz (muvafakatiniz) olmadan icra daireleri emekli aylığınıza haciz koyamaz, koyduramazlar.

 

Ali TEZEL

 http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5814

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi