Facebook Takip edebilirsiniz

28 Kasım 2012 Çarşamba

Meslek Odalarında Defter Tasdikleri / Engin MALAY

 

Meslek Odalarında Defter Tasdikleri


Koca yılı bitirmeye yaklaşık bir ay süremiz kaldı. Her yıl olduğu gibi yine defter tasdiklerini sizlerle paylaşacağız.

İlk olarak 5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu” çerçevesinde kurulmuş esnaf odalarının defterleri konusunu ele alacağız.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği”nde konuya ilişkin iki madde aşağıdaki gibidir.

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni:

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterlerin kullanılması esastır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan odaların, birliklerin ve federasyonların bütçe ve personel durumları dikkate alınarak bunlardan hangilerinin gelir gider defteri tutacaklarına Konfederasyon Yönetim Kurulunca karar verilir.

a) Yevmiye defteri,

b) Büyük defter (Defteri kebir),

c) Kasa defteri,

ç) Yardımcı hesaplar defteri (Tali hesap defteri),

d) Demirbaş defteri,

e) Kıymetli evrak defteri.

(2) Bu defterlerden, yardımcı hesaplar defterleri, demirbaş defterleri ve kıymetli evrak defterleri hariç diğer defterler noter tasdikine tabidir.

a) Yevmiye defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve numarasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

b) Büyük defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarihi ve numarasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarihi ve numarası ile her bir hesap için açılmış büyük defterde ilgili sayfalara tasnifli olarak kaydedilir.

c) Kasa defteri: Kasa işlemlerine ait defter, diğer defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve sayman ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek tarzda düzenlenir. Her gün işlenmesi mecburiyeti vardır. Kayıtlar; vezneye bakan memur tarafından her tahsil ve tediyede derhal yapılır.

ç) Yardımcı hesaplar defterleri: Yardımcı defterler, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

d) Demirbaş defteri: Bilumum demirbaşların, sabit kıymetlerin, mefruşatların günü gününe kaydedildiği defterdir.

e) Kıymetli evrak defteri: Depodan alınan kıymetli evrakların, teslim eden ve teslim alan tarafından imzalandığı defterdir. (Md.82)

Tasdik zamanı:

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen defterleri kullanacak olanlar, bu defterleri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (aralık ayında), tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler kullanacakları yılın ocak ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar. (Md.83)

Engin MALAY

http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/25622/meslek-odalarinda-defter-tasdikleri--

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi