Facebook Takip edebilirsiniz

10 Aralık 2012 Pazartesi

Ekonomik Borçlanmada Süre Daralıyor / Vedat İlki


EKONOMİK BORÇLANMADA SÜRE DARALIYOR


Yeni Asgari ücret 2013 yılında belirlenecektir.Bugünlerde komisyon tarafından yeni tutarlar açıklanacaktır.


Borçlanmak isteyen ve emekli süreleri yakın olup borçlanma ile bu süreleri yakınlaştırmak için ekonomik borçlanmada ARALIK ayını iyi değerlendirmeleri gerekiyor.


5510/41.Maddesine göre Borçlanma süreleri açıklanmıştır.


NELER BORÇLANILIR?


a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ,h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,borçlanacaklardır.BORÇLANMA TUTARLARI


Sigortalıların veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 5510/82’inci maddeye göre belirlenen
  • Ø Prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere,

  • Ø Kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun

  • Ø Tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

  • Ø (i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.BORÇLANMALAR BİR AY İÇİNDE ÖDENİR


Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır.Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye SGK yetkilidir.
BORÇLANAN SİGORTALI KAZANÇLI ÇIKARBu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.BORÇLANMA STATÜSÜNÜN TESPİT EDİLMESİ


Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından;


a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,b)Birinci fıkranın (c) ve (ı) bentleri gereği borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine, (i) bendine göre borçlananlar ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre,sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.5510sayılı Kanunun yürürlük tarihinden EKİM 2008’den sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir.Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır.Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez.YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPANLAR ACELE ETMELİDİR.


3201 Sayılı Kanununa göre borçlanma yapmak isteyenler SGK müracaat ederlerse kazançlı çıkacaklardır.


3 ay içinde borçlarını ödemeleri gerekecektir.YANLIŞ BORÇLANMA İADE EDİLİR


5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir.2012 YILINDA BORÇLANMA BEDELLERİ:


Taban:940,50 TL.


Tavan:6113,40 TL.


Günlük Borçlanma Taban:10,03 TL.


Günlük Borçlanma Tavan:65,21 TL.VEDAT İLKİ


vedat.uzman@gmail.com


http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5860

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi