Facebook Takip edebilirsiniz

2 Aralık 2012 Pazar

Gider Yansıtması ve KDV

 

Gider Yansıtması ve KDV

Malum olduğu üzere, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir (3065 s. KDVK md.1/1). Ancak, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler katma değer vergisinden müstesnadır (3065 s. KDVK md.17/4-e). Dolayısıyla, katma değer vergisinden istisna olarak temin edilen banka kredilerinin, herhangi bir fark ilave edilmeksizin grup şirketlerine yansıtılması işlemi katma değer vergisinden istisnadır. Bu nedenle, krediler nedeniyle ödenen faiz, komisyon, kur farkı, BSMV ve benzeri giderlerin herhangi bir fark ilave edilmeksizin grup şirketlere yansıtılması işlemi de katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Uygulamada daha çok finansman giderlerinin grup şirketleri içinde yansıtılması işlemleriyle karşılaşılmaktadır. Ancak bazen damga vergisi veya finansman giderlerinin ortaklar arasında paylaşımı veyahut yapılan bazı diğer ortak giderlerin belirli kriterlere göre yansıtılması işlemleriyle de karşılaşılmaktadır. Bu giderlerin paylaşımı ve yansıtılması aşamasında, faturada KDV gösterilip gösterilmeyeceği hususunda tereddütler oluşmaktadır. Bu hususta aşağıdaki kriterlere göre karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

  • Üçüncü şahıslar adına yapılmış olup aslı KDV'ye tabi işlemlerden kaynaklanan giderlerin yansıtılması halinde düzenlenecek yansıtma faturasında, harcamanın tabi olduğu oranda, KDV gösterilmesi gerekmektedir.

  • İşlemin aslı KDV'nin konusuna girmiyorsa veya işlem vergiden müstesna ise, yansıtma belgesinde KDV gösterilmemesi gerekir. Ancak yansıtma işlemi yapılırken, masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse aşan kısım üzerinden genel vergi oranında KDV hesaplanması gerekir.


Diğer taraftan, yansıtma işleminin belgelendirilmesinin nasıl yapılacağı hususunda da bazen tereddütler oluşmaktadır. Kredi ve giderlerin, yansıtmayı yapacak firmanın gider hesaplarına alınarak yansıtma faturası ile karşı firmaya yansıtılması mümkündür. Bu halde düzenlenecek faturada, işlemin yansıtma işlemi olduğunun belirtilmesi ve faturada KDV gösterilmemesi gerekir. Tahakkuk eden ve yansıtılması gereken bahse konu türden giderler yansıtmayı yapacak kişi veya kurum tarafından gider hesaplarına alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin dekont vasıtasıyla da karşı firmaya aktarılması mümkündür. Kayıtların ve Bs bilgi formlarının sıhhati için ikinci yöntemin uygulamasında yarar bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaları teyit eder mahiyette tayin edilmiş özelgeler bulunmaktadır (İstanbul VDB 'nın 25/02/2009-KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.4.1782 sayılı ve Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 06/04/2004- B.07.0.GEL.0.54/5417-2048-15038 sayılı özelgeleri).

Altındağ Ymm

kaynak www.ozdogrular.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi