Facebook Takip edebilirsiniz

18 Aralık 2012 Salı

İşyerlerinde İşin Durdurulması / Mehmet Fatih GELERİ

 

İşyerlerinde İşin Durdurulması

 

 

30/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilen yönetmeliklerden birisi de İşyerlerinde İşin Durdurulmasına dair Yönetmelik’tir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik tüm işyerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Amaç, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinde işin durdurulması ile durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile hayati tehlike oluşturabilecek tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde işyerinin tamamında iş durdurulur.

Kurum Müfettişleri tarafından, işyerinde gerekli tespitler yapılarak tespitin yapıldığı tarihli rapor düzenlenir. Hazırlanan durum tespit raporu en geç ertesi gün ilgili heyete (Heyet, Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten oluşur) gönderilir. Raporda, durdurmayı gerektirecek hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir.

Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü’ ne bir gün içinde gönderilir. Heyet işin durdurulmaması kararını verdiğinde ise idari tedbir raporu işleme konulmaz.

Durdurma kararının uygulanması

İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmidört saat içinde yerine getirilir. İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş, durdurulur ve kolluk kuvvetlerince mühürlenir ve durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü’ ne gönderilir.

Mühürlerin geçici olarak sökülmesi

İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini dilekçeyle ilgili Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü’ ne iletir. Durdurmanın çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus olması durumunda, iş güvenliği uzmanınca planlanan tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmalar, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak işçi sayısı ve işverenin taahhüdü ile hazırlanan dosya ıslak imzalı ve dijital ortamda ayrıntılı olarak dilekçe ekinde verilir. Durdurmanın, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği ve risk değerlendirmesi yapılmadığı durumunda ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgi dosyaya ayrıca eklenir.

Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğününe bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, çalışma yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlayarak Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğününe gönderir.

Durdurma kararının kaldırılması

İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmalar, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi belge ve yeterlilik sertifikaları, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğrafları ve işyeri risk değerlendirmesini içeren bir dosya bildirim ekinde yazılı ve dijital ortamda İl müdürlüğüne sunulur.

İşverenin başvurusu en geç yedi iş günü içerisinde incelenir. Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve karar verilir.

Durdurmanın kaldırılmasına karar verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir ve mülki idare amiri tarafından yerine getirilir.

Acil Haller

Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş, heyet tarafından karar alınıncaya kadar işin durdurulması kararını verir. Müfettişçe durumu, alınması gereken tedbirlerin niteliğini, İş kolu ve işyerlerinin farklı fiziki ve teknik özellik göstermesi nedeniyle mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor düzenler, birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili valiliğe, teftiş tarihini takip eden iş günü içerisinde il müdürlüğüne ve heyete verir.

Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş, mülki idare amiri tarafından durdurulur ve raporda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetlerince mühürlenir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

 

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fatihgeleri@ikplatform.com

http://www.ikplatform.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi