Facebook Takip edebilirsiniz

26 Aralık 2012 Çarşamba

Üç konu üç uyarı / Zeki Gündüz

Üç konu üç uyarı

1. Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV'sini indirebilin

Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) indirimi konusundaki aşağıdaki hususları hatırlatmak istiyorum.

a) Belge tarihi 2012, içerik 2012, kayıt tarihi 2013 olması durumunda;

Geç gelen fatura ve belgelerde yer alan KDV'nin indirim konusu yapılabilmesi için belgelerin ilgili dönemin yasal defterlerine VUK' ta yer alan yasal kayıt süresi içinde kaydedilmiş olması gerekmektedir. KDV beyanname verme süresinden sonra ancak yasal kayıt süresi içinde geçmiş yıl defterlerine kaydedilen belgelerde yer alan KDV'nin ilgili dönem KDV beyannamesi düzeltilerek indirim konusu yapılması mümkün olmaktadır.

Kayıt süresi bitmeden defterlerin kapatılmış olması veya belgelerin kayıt süresinin

sonrasında gelmesi ve belgelerin 2013 yılına kaydedilmesi durumunda belgelerde yer alan KDV'nin indirim konusu yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Söz konusu belgelerde yer alan KDV dahil tutarın 2013 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2012 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.

b) Belge tarihi 2013, içerik 2012, kayıt tarihi 2013 olması durumunda;

2013 yılı 681 hesaba kaydedilen 2013 tarihli belgelerde, vergiyi doğuran olay 2012 yılında meydana gelmiş ise belge tarihi 2013 olsa bile KDV'nin indirim konusu yapılmaması, KDV dahil tutarın 2013 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2012 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bu duruma ilişkin olarak, 2012 yılında fiilen verilen bir eğitime ilişkin faturanın 2013 tarihli düzenlenmesi, 2012 yılında sevk irsaliyesi ile teslim edilen mala ilişkin faturanın 2013 tarihli olması gibi örnekler verilebilir.

Konuya ilişkin olarak 119 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nde KDVK'nın 29'uncu maddesine atıfta bulunularak ".....Bir başka deyişle vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir." hükmünün yer

aldığını hatırlatmak isteriz.

Yukarıdaki açıklamalarımız ve ilgili tebliğ göz önünde bulundurulduğunda; bu tür dönem atlayan faturaların KDV indiriminin eleştiriye açık olduğunu önemle hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla KDV indirim hakkından yararlanabilmek adına, dönem içinde alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak düzenlenecek olan faturaların, dönem kapanışından önce temin edilmesinin büyük önem arz ettiğini önemle vurgulamak isteriz.

c) Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek KDV'lerin indirimi

Mali İdare sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenen KDV'lerin de ancak ilgili dönemde indirilebileceği, sonraki dönemlerde indirilemeyeceğini ifade etmeye başlamıştır.

Bu nedenle 2012 ile ilgili royalty, lisans, hizmet bedeli vb. ödemelerin faturalarının en geç Aralık 2012 tarihli alınmasında fayda bulunmaktadır.

2. Defter tasdikleri

a) 2012 yılı defterlerinin kapanış tasdiki

İşletmelerin 2012 takvim yılı içinde kullanmış oldukları yevmiye defterinin kapanış tasdikini 31.01.2013 tarihine kadar, envanter defterinin kapanış tasdikini ise, 31.03.2013 tarihine kadar notere yaptırmaları gerekmektedir.

b) 2013 yılında kullanılmak zorunda olan defterlerin tasdiki

Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca işletmelerin 2013 yılında tutmak zorunda oldukları;

- Yevmiye defterini,

- Defteri kebiri,

- Envanter defterini,

- Yönetim kurulu karar defterini,

- Pay defterini,

- Genel kurul toplantı ve müzakere defterini,

31.12.2012 tarihine kadar notere tasdiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

3. Elektronik defter tutma ve elektronik fatura

14.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesi hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenlemeye göre madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Aynı şekilde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün mamulleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozlar v.b) imal veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara da zorunluluk getirilmiştir.

421 Seri No' lu VUK Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümünde, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılında geçecekleri, bunun için 01/09/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerektiği,

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılında geçecekleri, elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01.09.2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerektiği,

açıklanmıştır.

Şu an henüz çok zaman varmış gibi gözükse de, sayılı gün çabuk geçer hesabı, bu konunun gündemde tutulmasında fayda bulunmaktadır.

Zeki Gündüz

http://www.dunya.com/uc-konu-uc-uyari-150602yy.htm

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi