Facebook Takip edebilirsiniz

9 Aralık 2012 Pazar

Yeni Türk Ticaret Kanunu - Suç Ve Cezalar / Aygül MUDURLU

 

 


Yeni Türk Ticaret Kanunu - Suç Ve Cezalar
 
 


 


Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (38/1), Tacirin ticari işletmesiyle ilgili işlemlerde ve düzenlenen belgelerinde ticaret ünvanını kullanmaması (39/1), Tescil edilen ticaret ünvanının,ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Tabela) (39/2), Belgelerde gösterilecek bilgilerin internet sitesinde yayınlanmaması (39/2)

Konuya ilişkin detaylı listeyi aşağıdaki tabloda görebilirsiniz;


Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (38/1)  

2.000 TL İdari Para Cezası


Tacirin ticari işletmesiyle ilgili işlemlerde ve düzenlenen belgelerinde ticaret ünvanını kullanmaması (39/1)

2.000 TL İdari Para Cezası


Tescil edilen ticaret ünvanının,ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Tabela) (39/2)

2.000 TL İdari Para Cezası


Ticari mektup ve belgelerde olması gereken bilgilerin yer almaması veya eksik olması (39/2)

2.000 TL İdari Para Cezası


Belgelerde gösterilecek bilgilerin internet sitesinde yayınlanmaması (39/2)

2.000 TL İdari Para Cezası


Tacirin ,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve ticaret ünvanını tescil ve ilan ettirmemesi (40/1)

2.000 TL İdari Para Cezası


Tacirin ticaret ünvanını ve imza sirkülerini notere onaylattıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi (40/2)

2.000 TL İdari Para Cezası


Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmemesi (40/3)

2.000 TL İdari Para Cezası


Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin tescil ve ilan ettirilmemesi, bu işletmeler için yerleşim yeri Türkiye’de olan tam yetkili bir ticari mümessil atanmaması (40/4)

2.000 TL İdari Para Cezası


Gerçek kişi tacirin ticaret ünvanındaki adı ve soyadının kısaltılarak yazılması (41)

2.000 TL İdari Para Cezası


Kollektif şirketin ticaret ünvanında, tüm ortakların veya ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla şirketin türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (42/1)

2.000 TL İdari Para Cezası


Adi ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlerin ticaret ünvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadının,şirketin türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret ünvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarına yer verilmesi (42/2)

2.000 TL İdari Para Cezası


Anonim,Limited ve Kooperatfilerin ticaret ünvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi ve Anonim,Limited ve Kooperatif kelimelerinin bulunmaması; bu şirketlerin ticaret ünvanında gerçek bir kişinin adı ve soyadı yer aldığı takdirde, şirketin türünü gösteren ibarelerin kısaltma yapılarak yazılması (43)

2.000 TL İdari Para Cezası


Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret ünvanlarında adlarının bulunmaması; donatma iştirakinin ticaret ünvanında, ortak donatanlardan en az birinin ad ve soyadının veya deniz ticaretinde kulla-nılan geminin adının yer almaması, ticaret ünvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret ünvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi (44)

2.000 TL İdari Para Cezası


Bir ticaret ünvanına daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu halde, ek yapılmaması. (45)

2.000 TL İdari Para Cezası


Her şubenin, kendi merkezinin ticaret ünvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması (48)

2.000 TL İdari Para Cezası


Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret ünvanında, merkezin ve şubenin bulundu-ğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (48)

2.000 TL İdari Para Cezası


İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (53)

2.000 TL İdari Para Cezası


Ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu açıkça görülebilecek şekilde ortaya koymamak (562/1-a,64/1)

4.000 TL İdari Para Cezası


Defterlerin 3.kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması (562/1-a,64/1)

4.000 TL İdari Para Cezası


İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (562/1-a,64/1)

4.000 TL İdari Para Cezası


Ticari işletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanmaması (562/1-b,64/2)

4.000 TL İdari Para Cezası


Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması

4.000 TL İdari Para CezasıDefterlerin Türkçe tutulmaması

4.000 TL İdari Para Cezası


Kısaltmaların kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi

4.000 TL İdari Para Cezası


Bir yazımın veya kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi

4.000 TL İdari Para Cezası


Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması

4.000 TL İdari Para Cezası


Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değişikliklerin yapılması

4.000 TL İdari Para Cezası


Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması

4.000 TL İdari Para Cezası


Kanunda belirtilen usule uygun envanter çıkarılmaması (562/1-e,66)

4.000 TL İdari Para Cezası


Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi (562/1-f,86)

4.000 TL İdari Para Cezası


Defterlerin muhasebe standartlarına göre tutulmaması, finansal tabloların bu standartlara göre düzenlenmemesi (562/2,88)

4.000 TL İdari Para Cezası


Şirketler topluluğuna dahil bağlı şirketler tarafından hakim şirketle yapılan işlemler hakkında rapor düzenlenmemesi, hakim şirket yönetim kurulunca bağlı şirketlerle olan ilişkilere yönelik raporun düzenlenmemesi (562/3,199)

200 Günden az olmamak üzere      Adli Para Cezasıİnternet sitesi oluşturmamak (562/12)

100 Günden 300 Güne kadar           Adli Para Cezası


Kanunda belirtilen içerikleri internet sitesinde yayımlamamak (562/12)

100 Güne kadar                                            Adli Para cezası


Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçmek, işletme veya aynın niteliğini veya durumunu farklı göstermek ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapmak (562/10,551)

90 Günden az olmamak üzere         Adli Para Cezası


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya denetimin engellenmesi (562/4)

300 Günden az olmamak üzere      Adli Para Cezası


Tacirin ticari ünvanına, kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında 3.kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olarak ekler yapması (46/1)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis           veya Adli Para Cezası


Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret ünvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak şekilde ek yapmaları (46/2)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis           veya Adli Para Cezası


Türk,Türkiye,Cumhuriyet ve Milli kelimelerinin bir ticaret ünvanına Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın ek   yapılması (46/3)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis           veya Adli Para Cezası


Ticaret ünvanının, işletmeden ayrı olarak başkasına devredilmesi (49)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis           veya Adli Para Cezası


Kurucular tarafından düzenlenen beyanın doğru ve   eksiksiz düzenlenmemesi (562/5-a,349)

300 Günden az olmamak üzere      Adli Para Cezası


Ticari sırların izinsiz kullanılması veya açıklanması     (562/7-527)

1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis ve      5.000 Güne Kadar Adli Para Cezası


Sermaye tamamen taahhüt edilmemiş veya gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek (562/9,550)

3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis           veya Adli Para Cezası


Halktan izinsiz para toplamak (562/11,552)

6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis

Aygül MUDURLU
SMMM


http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3116

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi