Facebook Takip edebilirsiniz

14 Ağustos 2014 Perşembe

01/05/2008-30/09/2008 Arasında İlk Defa Tarım Ssk Olanlar Ek/5 Kısmında Değerlendiriliyor Prim Farkları Da İstenmeye Başlandı

01/05/2008-30/09/2008 Arasında İlk Defa Tarım Ssk Olanlar Ek/5 Kısmında Değerlendiriliyor Prim Farkları Da İstenmeye Başlandı

5510 Sayılı SS ve GSS Kanununa Geçici 29'uncu Madde ile 25/02/2011 Tarihli Resmi Gazetenin  mükerrer sayısında yayınlanmıştır.
 
Bunun sonucunda Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulama alanına alınmıştır.
 
Yayımı tarihi olan 25/02/2011 tarihi dikkate alınacaktır.
 
Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.
 
Açıklarsak;
 
Maddenin yürürlülük tarihi 01/03/2011 tarihi olduğundan dolayı 5510 /82 Maddenin prime esas günlük kazanç alt sınırının 18  katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere prim alınır denilmiştir.
 
 
 
1/5/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren birinci fıkra ile ek 5 inci madde hükümleri uygulanır.
 
Açıklarsak;
 
1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Tarım SS Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 5510/29'uncu Maddesinin 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girdiği için bu tarihten itibaren ek/5  kapsamına alınarak fark prim ödemeleri başlayacaktır.
 
 
 
SGK Prim tahsilat programında bu konuda yeniden düzenleme yapıldığı için ilk defa 01/05/2008 ile 30/09/2008 tarihleri arasında 2925 kapsamında olanlar fark prim ödeyeceklerdir.
 
Bu konuda bir çok sigortalıya ödeme tebligatları da yollanmaya başlamıştır.
 
Konuyla ilgili 2013/36 Sayılı Genelge ile konu detaylandırılmıştır.
 
1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan haklarında ek 5. madde hükmü uygulanacak sigortalılar
6111 sayılı Kanunla, Kanuna eklenen geçici 29. madde gereğince 1.5.2008 ila 30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan 1.3.2011 tarihi itibariyle sigortalılığı devam edenler hakkında, 1.3.2011 tarihinden itibaren Kanunun ek 5. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
2925 sayılı Kanuna göre sigortalılığı 1.3.2011 tarihi itibariyle sona erip bu tarihten sonra Kanunun ek 5. maddesine göre sigortalılığı başlatılacak olanlar hakkında ek 5. madde ve geçici 29. madde hükümleri uygulanacaktır.
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 1.5.2008 tarihinden önce başlayıp 1.3.2011 tarihinden sonra da devam edenler, haklarında 2925 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğinden, sigortalılıkları sona ermeden Kanunun ek 5. maddesi kapsamına alınmayacaklardır.
Örnek 1- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 1.8.2008 tarihi itibariyle başlayan sigortalı (E), 2010 yılına ait tarım primlerini 28.2.2011 tarihine kadar ödememiş, 6.8.2010 tarihli ve 2010.93 sayılı Genelge gereğince tebliğ edilen borcunu da ödemediğinden 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı 1.1.2011 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu sigortalının 15.8.2011 tarihinde ek 5. madde kapsamında müracaat etmesi halinde sigortalılığı aynı tarih itibariyle başlatılacaktır.
Örnek 2- 1.1.1998 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan (F), 15.5.2011 tarihi itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlamış, bu çalışması 12.11.2011 tarihi itibariyle sona ermiş ve 11.11.2011 tarihinde ek 5. madde kapsamında sigortalı olma talebinde bulunmuştur. Bu durumda 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aybaşı olan 1.12.2011 tarihinden sonra kendiliğinden başlayacağından ek 5. madde kapsamındaki sigortalılığı başlatılmayacaktır.
Örnek 3- 1.2.2003 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan (G), 2011 yılına ait tarım sigortası primlerini 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemediğinden tarım sigortalılığı 1.1.2012 tarihi itibariyle sona ermiş, 6.8.2010 tarihli ve 2010.93 sayılı Genelge gereğince bir defaya mahsus tebliğ edilen borcunu da bir aylık süre içinde ödememiştir. Sigortalının 18.6.2012 tarihinde ek 5. madde kapsamında sigortalı olmak üzere müracaat etmesi halinde sigortalılığı 18.6.2012 tarihi itibariyle başlatılacaktır.
1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan haklarında ek 5. madde hükmü uygulanacak sigortalıların gün sayıları ve primlerinin hesabı
Bu sigortalıların primleri, 1.3.2011 tarihinden itibaren bu bölümün "4- Primlerin hesabı ve gün sayısı" başlıklı alt bölümünde belirtilen açıklamalara göre tahsil edilecek olup, bunların 2011 yılı Mart ve takip eden aylar için prim ödeme gün sayıları 30 gün, 2011 yılı Mart ayından önceki aylar için gün sayıları ise 15 gün olarak dikkate alınacaktır.
1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan haklarında ek 5. madde hükmü uygulanacakların sigortalılıklarının sona ermesi
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olan ve haklarında ek 5. madde ve geçici 29. madde hükümleri uygulanacak olanların sigortalılıklarının sona ermesinde ek 5. madde hükümleri uygulanacaktır.
1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olup sigortalılığı 1.3.2011 tarihinde devam edenler ile 1.3.2011 tarihinden itibaren Kanunun ek 5. maddesine göre tarım sigortalısı olanların sigortalılıkları ait olduğu yıla ilişkin primlerin takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi nedeniyle sona ermeyeceğinden, 6.8.2010 tarihli ve 2010/93 sayılı Genelge hükümleri bu durumdakiler için uygulanmayacak, bu sigortalılar prim borçlarını her zaman ödeyebileceklerdir.
Örnek 1- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 1.8.2008 tarihinde başlayan sigortalı 2010 yılına ait primlerini 2011 yılı Şubat ayına kadar ödememiştir. Bu sigortalının tarım sigortalılığı 1.1.2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.
Örnek 2- Örnek 1'deki sigortalının 6.8.2010 tarihli ve 2010.93 sayılı Genelge gereğince borcunu ödemesi halinde, tarım sigortalılığı Kanunun ek 5. madde hükümlerine göre devam ettirilecektir.
Örnek 3- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 1.6.2008 tarihinde başlayan sigortalı en son 2011 yılı Kasım ayı primini ödemiş, 4.5.2012 tarihinde tarım sigortalılığının sona erdirilmesi ve başkaca prim ödemeyeceğine ilişkin Kuruma dilekçe vermiş olup, tarım sigortalılığı 2011 yılı Kasım ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.
Örnek 4- 1.7.2008 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan (I), 18.5.2011 tarihi itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olmuştur. Bu durumda (I)'nın sigortalılığı 17.5.2011 tarihinde sona erecek, Kanun kapsamındaki sigortalılığının 2.2.2013 tarihinde sona ermesi halinde ek 5. madde kapsamındaki sigortalılığı 3.2.2013 tarihi itibariyle başlatılacaktır.
Örnek 5- 1.5.2008 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olan (İ), 2011 yılı Ocak ayı primini ödemiş, 2010 yılı primini 2011 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödememiştir. 6.8.2010 tarihli ve 2010.93 sayılı Genelge gereğince sigortalıya 2010 yılı priminin bir aylık süre içinde ödenmesi yönünde borcu tebliğ edilecektir. Sigortalının bu sürede 2010 yılı primini ödemesi halinde, sigortalılığı ek 5. madde kapsamında devam ettirilecektir. Tarım sigortası priminin ödenmemesi halinde ise 2011 yılında ödenen primler borçlarına mahsup edilecek, 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı 1.1.2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Bu durumdaki sigortalının ek 5. madde kapsamında müracaat etmesi halinde sigortalılığı müracaat tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Örnek 6- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 1.8.2008 tarihinde başlayan sigortalı, 2011 yılı Ocak ve Şubat, 2012 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait primlerini ödememiştir. Sigortalı hakkında 1.3.2011 tarihi itibariyle ek 5. madde hükümleri uygulanacağından söz konusu sürelere ait primler her zaman ödenebilecektir.
Örnek 7- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 1.7.2008 tarihinde başlayan sigortalı, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödememiştir. Sigortalı hakkında 1.3.2011 tarihi itibariyle ek 5. madde hükümleri uygulanacağından söz konusu sürelere ait primlerini her zaman ödeyebilecektir.
 
VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi