Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ağustos 2014 Salı

Avukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı adi ortaklığın ortakları üzerine kayıtlı olan araçların akaryakıt, tamir v.b. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

BaşlıkAvukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı adi ortaklığın ortakları üzerine kayıtlı olan araçların akaryakıt, tamir v.b. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
Tarih03/04/2014
Sayı17192610-120[ÖZG-13-98]-93
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

17192610-120[ÖZG-13-98]-93

03/04/2014

Konu

:

Avukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı adi ortaklığın ortakları üzerine kayıtlı olan araçların akaryakıt, tamir v.b. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
 

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında avukatlık faaliyetinden dolayı adi ortaklık olarak kayıtlı bulunduğunuzu belirterek, avukat olan ortakların üzerinde kayıtlı olan araçların akaryakıt, tamir v.b. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." hükmü yer almıştır.

            Aynı Kanunun 67 nci maddesinde; "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne yer verilmiştir.

          Aynı Kanunun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde; mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil), aynı fıkranın 5 numaralı bendinde ise; kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan; özelge talep formunun tetkikinden ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında ...  unvanı ile ..., ... ve ... olmak üzere üç avukat olarak faaliyetinizi sürdürmekte olduğunuz anlaşılmıştır.

            Bu hükümlere göre; ortaklara ait araçların kiralanması veya adi ortaklık envanterine kayıtlı olması, işte kullanılması ve serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla, söz konusu araçlara ait akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi giderler ile bu araçlara ait amortismanların indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi