Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

Belgesiz mal alışıyla ilgili ödenen KDV\'nin indirimi ve Stok kaydının düzeltilmesi

BaşlıkBelgesiz mal alışıyla ilgili ödenen KDV\'nin indirimi ve Stok kaydının düzeltilmesi
Tarih07/04/2014
Sayı64958909-015-17
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64958909-015-17

07/04/2014

Konu

:

Belgesiz mal alışıyla ilgili ödenen KDV'nin indirimi ve Stok kaydının düzeltilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile; Başkanlığımıza bağlı Topçumeydanı Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, 06/12/2011 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından işyerinizde yapılan fiili envanter tespitinde 20.057,58 TL tutarında mazotun belgesiz alındığının, 21.921,73 TL  tutarındaki benzinin ise belgesiz satıldığının tespit edildiği, konu ile ilgili olarak Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan inceleme neticesinde tarh edilen vergi ve kesilen cezalarla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlandığı belirtilerek, uzlaşma sonucunda ödemiş olduğunuz KDV yi indirim konusu yapıp yapamayacağınız ile 2011 Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki stok miktarının düzeltilip düzeltilmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

           3065 sayılı  KDV Kanununun;

            9/2 nci maddesinde, fiilî ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisinin, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranacağı, belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verileceği, bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarh edileceği, bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanacağı, ancak, belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezanın ayrıca alıcılardan aranmayacağı,

            29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirim konusu yapabilecekleri,

            29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            hükme bağlanmıştır.

           Buna göre, belgesiz mal satışlarınız nedeniyle vergi inceleme raporuna istinaden tarh edilen ve uzlaşarak ödediğiniz KDV'nin tarafınızdan indirim konusu yapılması mümkün değildir.

         3065 sayılı kanunun 9/2 nci maddesi kapsamında belgesiz alışlarınız dolayısıyla stoklarınızda yer alan mallar için vergi inceleme raporu uyarınca tarh edilen ve uzlaşılarak ödenen KDV ise, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

           Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu olaya ilişkin olarak, vergi inceleme raporunun düzenlenmesi sonrası ortaya çıkan fiili durum ile muhasebe kayıtlarınızın birbiri ile uyumlaştırılması mümkündür. Ayrıca, 2011 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin düzeltilmesine gerek yoktur.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi