Facebook Takip edebilirsiniz

16 Ağustos 2014 Cumartesi

Elektronik Tebligatla İlgili Yasal Düzenlemelere Uymayanlar Ceza Alabilir!

 
1- Bilindiği gibi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na "Elektronik Tebligat" başlıklı 7/a maddesi 2011 yılında ilave edilmiş ve 01.01.2013 tarihinden itibaren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 
 
Ayrıca, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. 
 
Bu düzenlemeler nedeniyle, kamu kurumları tarafından gönderilecek elektronik tebligatları alabilmek için, söz konusu şirketlerin "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)" edinmeleri gerekmekte olup, ayrıca tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde KEP adreslerini bildirmeleri zorunludur. Ancak, söz konusu mevzuatta açıkça idari yaptırıma yer verilmediğinden; uygulamada, KEP edinen şirketlerin sayısı oldukça sınırlı kalmıştır.
Diğer taraftan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü gibi bazı resmi kurumlar, ilgili kuruluşlara yazı göndererek firmalara e-Tebligat yapabilmek için gerekli KEP adreslerinin bildirilmesini, olmayanların ise KEP adresi almaları hususunda duyuru yapılmasını istemeye başlamıştır. (İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'ne hitaben gönderdiği 24.07.2014 tarih ve 25414007/804.01 sayılı yazısı) 
 
2- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da, 28.6.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda; "Elektronik Tebligat" ile ilgili hükümler eklenmiş ve yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
 
Söz konusu yeni düzenlemeye göre;  
 
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilecektir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 
- Başkanlık (MASAK), elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili hale gelmiştir.
 
- Bu Kanun'un 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemeyecektir.
 
Bu düzenlemenin gerekçesi; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından görev kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere tebligatların hızlı ve güvenli şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır. 
 
Elektronik tebligat ile ilgili hükümlere uymakla yükümlü kişi ve kuruluşlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde ve aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca, aşağıdakilerin dışında kalan diğer tüm gerçek ve tüzel kişilere de MASAK tarafından elektronik tebligat yapılmasında engel bulunmadığını hatırlatmak isteriz.
 
 • ​Bankalar
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar
 • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler
 • Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktöring şirketleri
 • Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri
 • Yatırım fonu yöneticileri
 • Yatırım ortaklıkları
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar
 • Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Istanbul Altın Borsası Başkanlığı
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
 • Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler
 • Iş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler
 • Spor kulüpleri
 • Noterler
 • Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları
Sonuç olarak; yukarıda özetlenen elektronik tebligatla ilgili yasal düzenlemeler ve bildirimler nedeniyle, kamu kurumları tarafından resmi tebligatlar yapılabileceğinden, özellikle şirketlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almalarında, KEP adreslerini ilgili resmi mercilere bildirmelerinde ve bu hesabı düzenli olarak kontrol etmelerinde fayda bulunmaktadır. Aksi halde, yasal düzenlemelere uymayanların, bazı yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilecektir.
 
KPMG

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi