Facebook Takip edebilirsiniz

14 Ağustos 2014 Perşembe

EMLAK VERGİSİ YÖNÜNDEN BRÜT ALAN

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 09.07.2014

Sayı : 82673428-175.01.01.03[6654-931]-72655

EVK Md. 8

EMLAK VERGİSİ YÖNÜNDEN BRÜT ALAN

Bina vergisinde indirimli oran uygulaması ve emlak vergisi yönünden brüt alanın hesaplanmasında, net alanın % 25 fazlası brüt alan olarak kabul edilir.

 

Dilekçenizde yer alan hususlar hakkında (…) Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışmadan, (…) 1/2'sinin maliki bulunduğu (…) Mahallesinde tapunun (…) ada ve (…) numaralı parselini teşkil eden 5 no.lu mesken ile ilgili olarak metraj cetveline istinaden kullanım alanının 210,28 m2 olduğunun tespit edilmesi nedeniyle indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmadığı anlaşılmıştır.

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak 1998-2006 yıllarında çıkarılan muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları ile gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (2004 yılından itibaren intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu mesken veya meskendeki hisse için uygulanacak emlak vergisi oranı sıfıra indirilmiştir.

Yukarıda yer alan şartları taşıyanların indirimli bina vergisi oranından (sıfır) faydalanmak için 31.12.2003 tarihli ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form"u doldurarak ilgili belediyeye vermeleri gerekli bulunmaktadır.

 

Öte yandan, Binanın brüt alanının hesabı ile ilgili olarak 29.07.1972 tarihli ve 14260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin "Ortak yerlerin değerlemesi" başlıklı A/1-c bölümü ile 01.03.1983 tarihli ve 17974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin "Binanın Dıştan Dışa Yüzölçümünün Tespiti" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

 

Bu açıklamalara göre, 1319 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasında geçen brüt 200 m2 ifadesi binanın (apartmanda dairenin) dış duvarları arasındaki mesafeler itibarıyla metrekare cinsinden bulunacak alanıdır.

Bu alana kömürlük, çamaşırlık, ortak garaj ve emsali, binaya (bina apartman ise daireye) tahsis edilmiş müştemilatın alanı eklenmektedir. Hol, merdiven boşlukları, kapıcı ve kalorifer daireleri, sığınaklar gibi ortak kullanım yerlerinin arsa hissesine göre bulunacak alan payları da ayrıca ilave edilecektir.

 

Dükkân, daire, depo, ardiye ve mağaza gibi müstakilen kullanılan ve apartman maliklerine ait bulunan yerler ortak kullanım alanı sayılmamakta olup bu yerlerin ayrı olarak bildirilmesi gerekir.

 

Diğer taraftan, 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin I-3/b bölümünde, "200 m2'yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanacaktır." denilmektedir. Buna göre, brüt 200 m2'yi geçen meskende hisseye sahip olunması halinde indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanması mümkün değildir.

 

Bu itibarla, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmek için Türkiye sınırları içerisinde tam veya hisseli olarak brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskene sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle, brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçen meskene hisse ile sahip olunsa dahi söz konusu indirimin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi