Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ağustos 2014 Çarşamba

EŞİN ÖDEDİĞİ KİRA GİDERİNİN BEYAN EDİLEN KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLEMEYECEĞİ

 

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 30.05.2014
Sayı : 38418978-120[74-14/3]-547GVK Md. 74
EŞİN ÖDEDİĞİ KİRA GİDERİNİN BEYAN EDİLEN KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLEMEYECEĞİ
Zorunluluktan kaynaklamış olsa da farklı şehirde oturan eşin ödediği kira giderinin, elde edilen kira gelirinin beyanında indirim konusu yapılamayacağı hk.
Özelge talep formunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığınızı, İzmir'de çalışmakta iken eşinizin özel şirkette çalışması ve İstanbul'da ikamet etmesi nedeniyle İstanbul'a tayin talebinde bulunduğunuzu ancak talebinizin kabul edilmeyerek Ankara'ya tayin edildiğinizi, burada lojmanda ikamet ettiğinizi, ancak eşinizin de İstanbul'da kiracı olduğunu belirterek, lojman kirasının yanında eşinizin ödediği kira bedellerinin de vereceğiniz beyannamede gider olarak gösterip gösteremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan özelge talebinde bulunmaktasınız.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinin birinci fıkrasında; "Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır." hükmü yer almaktadır.
Mezkur Kanun'un 74. maddesinde; "Safi iradın bulanması için 21. maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (Kira indirimi gayrisafi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88. maddenin 3. fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz)" hükmü yer almaktadır.Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25'ini götürü olarak indirebilir. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, salip olduğunuz konutu kiraya vermeniz sonucu elde ettiğiniz kira gelirinizin beyanında, gerçek gider usulünü seçmeniz halinde istisnaya isabet eden kısım hariç olmak üzere ikamet ettiğiniz lojman için ödediğiniz kira bedelini gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.
Ancak, her ne kadar zorunluluktan kaynaklanmış olsa da eşinizin ikameti için ödenen kira tutarlarının kira gelirinizin beyanında indirime konu edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi