Facebook Takip edebilirsiniz

16 Ağustos 2014 Cumartesi

FİİLİ İTHALATTAN SONRA DOĞAN KUR FARKININ KDV’YE TABİ OLDUĞUMaliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih: 21.04.2014
Sayı: 39044742-130[21-2014/KDV-3-25-44667] /1029-6258
KDVK Md. 21
 
FİİLİ İTHALATTAN SONRA DOĞAN KUR FARKININ KDV'YE TABİ OLDUĞU  
 
İthalatta vergi matrahına dahil unsurlardan olan ithal edilen eşyayla ilgili olarak, sonradan ortaya çıkan ve vadeli ithalattan kaynaklanan kur farklarına isabet eden KDV'nin, ilgili gümrük idaresine beyan edilerek ödenmesi gerektiği hk.
Özelge talep formunuz ve eki dilekçede, fiili ithalattan sonra ortaya çıkan kur farklarının matraha dahil unsur olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş sorulmaktadır.
 
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun;
 
- 1/2. maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu,
- 20. maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,
- 21. maddesinde, ithalatta vergi matrahının; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri; ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi unsurların toplamı olduğu,
 
- 43/4. maddesinde, ithalde alınan KDV'nin ilgili gümrük idaresince tarh olunacağı,
hükme bağlanmıştır.
 
Öte yandan, kur farklarının KDV uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalara 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin E/2. (KDV Genel Uygulama Tebliği'nin III/A/5.3.) bölümünde yer verilmiştir.
Buna göre, ithalatta vergi matrahına dahil unsurlardan olan ithal edilen eşyayla ilgili olarak, sonradan ortaya çıkan ve vadeli ithalattan kaynaklanan kur farklarına isabet eden KDV'nin, ilgili gümrük idaresine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi