Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ağustos 2014 Salı

Gerçek usulden Basit usule geçiş

BaşlıkGerçek usulden Basit usule geçiş
Tarih14/04/2014
Sayı63611781-120[48-2014-1]-12
Kapsam
 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-120[48-2014-1]-12

14/04/2014

Konu

:

Gerçek usulden Basit usule geçiş
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 30/04/2012 tarihinde başladığınız interten cafe işletmeciliği faaliyetğinizi 30/09/2012 tarihinde terk ettiğiniz, 09/05/2013 tarihinden itibaren gerçek usulde gelir vergisi  mükellefi olarak sucuk, lokum, haşhaş satışı faaliyetine başladığınız belirtilerek, basit usulde vergilendirmeye geçip geçemeyeceğiniz hususunda görüş talep edilmektedir.

             Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde;

            "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

           ...

            Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

            Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Gerçek usulden basit usule geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, 27/07/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 18/12/2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

             93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin "Diğer hususlar" başlıklı bölümünde, "İşe başlanılan yıla ilişkin kıst dönem, iki yıllık süre hesabında dikkate alınacak olup, kıst dönemde ve takip eden dönemde elde edilen alış, satış ve/veya hâsılat tutarları Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ilgili yıl hadleri ile karşılaştırılacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; sucuk, lokum, haşhaş satışı faaliyetinde bulunduğunuz 2013 yılındaki (09/05/2013-31/12/2013 tarihleri arası) kıst dönemde ve takip eden dönemde (2014 yılında) elde ettiğiniz alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarınızın, Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ilgili yıl hadlerinin altında olması, basit usule geçiş ile ilgili diğer şartlarıda topluca taşımanız ve bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 2015 yılı Ocak ayı içerisinde yazılı olarak başvurmanız halinde, 01/01/2015 tarihinden itibaren basit usule geçmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi