Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

Harita Mühendisliği Hizmetinde KDV Tevkifatı

BaşlıkHarita Mühendisliği Hizmetinde KDV Tevkifatı
Tarih07/04/2014
Sayı64958909-015-16
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64958909-015-16

07/04/2014

Konu

:

Harita Mühendisliği Hizmetinde KDV Tevkifatı
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın harita mühendisliği faaliyeti ile iştigal ettiği belirtilmekte olup, firmanızdan hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan hakediş ödemeleri üzerinden katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile yapılması halinde tevkifat oranının ne olacağı hususlarında bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde tevkifat uygulayacak idare, kurum ve kuruluşlar, (3.2) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin;

            - (3.2.1.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, "Kapsam" başlıklı kısmında ise; yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetlerin yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verilmesi halinde Tebliğin (3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirileceği,

            - (3.2.2.) bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetlerin bu bölüm kapsamında değerlendirileceği

            ifade edilmiştir.

            Buna göre, firmanız tarafından Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen harita mühendisliği faaliyetinin yapım işleri ile birlikte verilmesi halinde (2/10) oranında, söz konusu hizmetin yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilmesi halinde ise (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi