Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

KDV Kanununun 17’ nci Maddesi Uyarınca İktisadi İşletmelere Dâhil Olmayan Her Türlü Mal ve Haklara İlişkin Kiralama İşlemi KDV’ den İstisna Mıdır?

KDV Kanununun 17' nci Maddesi Uyarınca İktisadi İşletmelere Dâhil Olmayan Her Türlü Mal ve Haklara İlişkin Kiralama İşlemi KDV' den İstisna Mıdır?
 
KDVKanunu'nun1'ncimaddesinin3/fbendinde"GelirVergisiKanununun70'incimaddesindebelirtilenmalvehaklarınkiralanmasıişlemlerinin"katmadeğervergisinetabiolduğuhükümaltınaalınmış;17/4-dmaddesindede"iktisadiişletmeleredahilolmayangayrimenkullerin"katmadeğervergisindenistisnatutulduğubelirtilmiştir.
Buradadikkatedilmesigerekenilkhusus,istisnanınGelirVergisiKanunundasayılanmalvehaklardansadece"gayrimenkullerin"kiralanmasıhalindeuygulanabileceğidir.
BudurumKDVGenelUygulamaTebliğindedenetolarakvurgulanmışveistisnauygulamasınınkapsamınayalnızcataşınmazlarıngirdiğininaltıçizilmiştir.
Çünkügayrimenkulleranılan70'ncimaddedesayılanmalvehaklardansadecebirisidir.GelirVergisiKanununun70'inciMaddesindeyeralanmalvehaklarsekizgruptatoplanmış olupaşağıdakigibidir:
 1. Arazi,bina maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kumve çakılistihsalyerleri,tuğlavekiremitharmanları,tuzlalarvebunlarınmütemmimcüzileriveteferruatı;
 
 1. Volimahallerivedalyanlar;
 
 1. Gayrimenkullerin,ayrıolarakkirayaverilenmütemmimcüzileriveteferruatıilebilumumtesisatıdemirbaşeşyasıveşemeleri;
 
 1. Gayrimenkulolaraktesciledilenhaklar;
 
 1. Arama,işletmeveimtiyazhaklarıveruhsatları,ihtiraberatı,alametifarika,marka,ticaretunvanı,hertürlüteknikresim,desen,model,planilesinemavetelevizyonfilmleri,sesvegörüntübantları,sanayiveticaretvebilimalanlarındaeldeedilmişbirtecrübeyeaitbilgilerlegizlibirformülveyabirimalatusulüüzerindekikullanmahakkıveyakullanmaimtiyazıgibihaklar;
 
 1. Telifhakları;
 
 1. Gemivegemipaylarıilebilumummotorlutahmilvetahliyevasıtaları;
 
 1. Motorlunaklivecervasıtaları,hertürlümotorluaraç,makinevetesisatilebunlarıneklentileridir.
 
GayrimenkulüntanımıiseMedeniKanundayapılmışolup;anılanKanunun704'üncüMaddesinde;
 1. Arazi,
 2. Tapukütüğündeayrısayfayakaydedilenbağımsızvesüreklihaklar,
 3. Katmülkiyetikütüğünekayıtlıbağımsızbölümlerin
 
Gayrimenkulmülkiyetininkonusunuoluşturduğubelirtilmiştir.
(TanımböyleolsadayukarıdadabelirtiğimizüzereBakanlıkistisnayı"taşınmazlarınkiralanmasıişlemleri"ilesınırlandırmıştır.)
Dolayısıyla,gayrimenkulniteliğindekiisterarazi,isterkonut,isterseişyeriolsun,herhangibiriktisadiişletmeyedahildeğilse,kiralamaişlemikatmadeğervergisinetabiolmayacaktır.
Bununlabirliktebiriktisadiişletmeyedahilolmasadahi(örneğinbirşahsaaitolan)gayrimenkultanımındaolmayanörneğinbirotomobilkiralanmasıişlemikatmadeğervergisininkonusunagirmektedir.
İşletmeye Alınma
İktisadibirişletmeyedâhilolupolmamaaçısındanşirketlerdeherhangibirtereddütsözkonusudeğildir.Şirketsermayesinioluşturanbirgayrimenkulzatenbilânçoyaalınmışolacaktır.
FerditeşebbüslerdebinavearazininenvanterealınmasıhakkındaVergiUsulKanununun187ncimaddesi,birtakımözelhükümlergetirilmiştir.
Ferditeşebbüslerdebinavearazininenvanterealınmasıhakkındagetirilenesaslardanbirincisi;fabrika,ambar,atölye,dükkân,mağazavearazininişletmedeisterkısmen,istertamamenkullanılsındeğerlerinintamamıüzerindenenvanterealınacağıdır.
Sahipolunangayrimenkulünişletmedekullanılankısmıiçinkiratahakkukettirilemeyeceğigibidiğerkısımlarınüçüncüşahıslarakiralanmasıkarşılığındaeldeedilengelir,ticarikazancınbirunsuruolacakveayrıcabukiralamaişlemiKDV'yetabiolacaktır.
Ferditeşebbüslerdebinavearazininenvanterealınmasıhakkındagetirilenikinciesas;ticarethanlarıgibiodaodaveyakısımkısımkullanılabilenbinalarlaevlerinveapartmanlarınyarısındanfazlasınınişletmedekullanıldığıtakdirdeenvantereithaledileceğidir.
Budurumdaişletmeihtiyacı dışındakalankısımlarınüçüncüşahıslarakirayaverilmesikarşılığındaalınankirabedeliticarikazancınbirunsurusayıldığından,bukiralamaişlemiKDV'ye tabiolacaktır. Ancak yukarıda sözü edilen veoda oda veya kısımkısımkullanılabilengayrimenkullerinyarısındanazınınişletmedekullanılmasıhalindebugayrimenkulleriktisadiişletmeyedâhilsayılmadığındanenvantereithaledilmez.
 
http://portal.yontemymm.com.tr/DocLib/Gayrimenkul_Kiralamasina_Iliskin_Kdv_Istisnasi.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi