Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ağustos 2014 Salı

Öğrencilere karşılıksız verilen bursun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

BaşlıkÖğrencilere karşılıksız verilen bursun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
Tarih16/04/2014
Sayı49327596-120[GVK.ÖZ.2013.56]-101
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

49327596-120[GVK.ÖZ.2013.56]-101

16/04/2014

Konu

:

Öğrencilere karşılıksız verilen bursun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, faaliyette bulunduğunuz işiniz ile ilgili olmayan, kan bağı bulunmayan ihtiyaç sahibi kişilere karşılıksız verdiğiniz öğrenci burslarının yıllık gelir vergisi matrahından eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmü verilmiş olup, 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler sayılmıştır.

            Öte yandan, anılan Kanunun 89 uncu maddesinde gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler bentler halinde sayılmış olup,  maddenin (2) numaralı bendinde, "Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)" hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, ihtiyaç sahibi kişilere karşılıksız verdiğiniz öğrenci burslarının, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde yer alan indirilecek giderler ve 89 uncu maddede sayılan indirimler arasında yer almadığından, serbest meslek kazancınızın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi