Facebook Takip edebilirsiniz

18 Ağustos 2014 Pazartesi

Ortak kullanılan Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon, İnternet vb. harcamaların Gider kaydı ve KDV indirimi

Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih: 18.04.2014
Sayı: 27575268-105[003-2013-164] -427GVK Md. 68
KDVK Md. 29
Ortak kullanılan Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon, İnternet vb. harcamaların Gider kaydı ve KDV indirimi 
 
Serbest meslek faaliyeti gerçekleştirmek üzere iki ortaklı olarak satın alınan taşınmazda kullanılan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet gibi genel gider mahiyetindeki giderin,  faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığı ile belli bir kısmının serbet meslek erbabı tarafından ödendiğinin tevsiki halinde serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesinin ve söz konusu giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV tutarının indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu hk.
Özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, ... adresinde bulunan işyerinin mülkiyetini 1/2 tapu hisseli olarak bir meslektaşınız ile birlikte devraldığınızı ve belirtilen adreste ayrı ayrı olarak mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu, abonelikleri kendi adınıza olmakla birlikte, söz konusu iş yerine ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet vb. giderleri ortak bir şekilde kullandığınızı ve bedellerini yine ortak bir şekilde ödediğinizi belirterek, bu gider kalemlerinin ne şekilde giderleştirileceği ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
A) GELİR VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
Bilindiği üzere,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65. maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış, 67. maddede de serbest meslek kazancının tespitinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler açıklanmış olup, aynı maddenin (1) numaralı bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinin (B) fıkrasında ise; "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır." denilmiş olup, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.
Buna göre, serbest meslek faaliyetinizi gerçekleştirmek üzere iki ortaklı olarak satın aldığınız taşınmazda kullanılan ve abonelikleri adınıza kayıtlı olan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet gibi genel gider mahiyetindeki giderin,  faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığı ile belli bir kısmının tarafınızdan ödendiğinin tevsiki halinde serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
3065 sayılı KDV Kanunu'nun 29. maddesine göre, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV'den, Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenmiş oldukları KDV'yi indirebilecekleri, 34. maddesine göre yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV'nin, alış faturası veya benzer vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, serbest meslek faaliyetini gerçekleştirmek üzere iki ortaklı olarak satın aldığınız taşınmazda kullanılan ve abonelikleri adınıza kayıtlı bulunan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet gibi giderlerle ilgili olarak tarafınızdan yüklenilen KDV tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi