Facebook Takip edebilirsiniz

10 Ağustos 2014 Pazar

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları HK. Duyuru

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları HK. Duyuru

Resmi Gazete Sayısı
29081
Resmi Gazete Tarihi
07.08.2014
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun 50. maddesi gereğince hazırlanıp, 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 1-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları(stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatı olanlar ve anılan Yasa'nın 6'ncımaddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri : 1-2 Kasım 2014
İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 10 Eylül 2014
İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi : 13 Ekim 2014

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı'na yukarıda belirtilen son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.
 
SINAVLARAİLİŞKİN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
b) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.
 
SINAV KONULARI
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği'ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
* Finansal Muhasebe,
* Finansal Tablolar ve Analizi,
* Maliyet Muhasebesi,
* Muhasebe Denetimi,
* Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
* Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-KurMevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
* Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden (resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,
3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.
4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu'ndan alınmış denkliği onay belgesi),
5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmışolduğunun TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Staj Yönetmeliğine uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.
8. Anılan Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükme göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katılacakları her sınav için ders başına 95,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylar toplam 665,00,-TL ödeyeceklerdir. Sınav bedeli, "Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) aşağıda yer alan Banka hesaplarından birisine ya da TEOS üzerinden kredi kartı ile ödenebilir.
Sınav Bedelinin Ödeneceği Bankalar ve Hesap Numaraları;
İş Bankası Ankara/Dikmen Şubesi 487 255, ING Bank Ankara/Ulus Şubesi 361 0591, Halk Bankası Ankara/ Yenişehir Şubesi 16000 140
 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.
İkinci ve daha sonraki sınava katılacak adaylar; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday, sınava katılmak istediği dersleri seçerek onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle, adayların sınav başvurusunu onaylamadan önce bilgilerini kontrol etmeleri daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME
1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları irliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA" adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.
4. Sınav Giriş belgeleri http://teos.tesmer.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.
5. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.
6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
İlan olunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi