Facebook Takip edebilirsiniz

6 Ağustos 2014 Çarşamba

SGK bilgi isteyecek

SGK bilgi isteyecek

Resmi Gazete'nin 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı nüshasında; "Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ" yayımlandı.


Bu tebliğe göre; Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm kamu kurum kuruluşları ile bankalardan bilgi alabilecek.
Altı bölüm 38 maddeden oluşan bu tebliğin; Birinci bölümünde, "Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar", İkinci bölümünde, "Bankaların yükümlülükleri", Üçüncü bölümünde, "Kamu idarelerinin yükümlülükleri", Dördüncü bölümde, "Diğer kurum ve kuruluşların yükümlülükleri", Beşinci bölümünde, "Ortak hükümler", Altıncı bölümünde, "Çeşitli ve son hükümler" yer almaktadır.
Söz konusu tebliğ yaklaşık oniki sayfa. Bugün Tebliğin; Amaç ve kapsam başlıklı 1'inci maddesi ile 2'nci maddesi olan Dayanak maddesini aktarıp gelecek yazıda da diğer bölümlerini sizlerle paylaşacağız.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8'inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100'üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; "Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 16'ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Devam edecek.
ENGİN MALAY / YENİGÜN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi