Facebook Takip edebilirsiniz

4 Ağustos 2014 Pazartesi

SPOR MUHABİRİNİN ÖLÜMÜ İŞ KAZASINI AYNI ZAMANDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU BİRLİKTE GÜNDEME TAŞIDI

 
SPOR MUHABİRİNİN ÖLÜMÜ İŞ KAZASINI AYNI ZAMANDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU BİRLİKTE GÜNDEME TAŞIDI
 
Sabah gazetesinin foto muhabiri Erkan Koyuncu Galatasaray Futbol Takımının antrenmanını takip etmek için gittiği Florya tesislerinde 5 ton ağırlığında kapıya kafasının sıkışması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir.
Olay yerinde ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama geri döndürülememiştir.
Erkan Koyuncu genç yaşta hayatını kaybederken ,rahmetli babası da aynı meslek dalında yıllarca çalışmıştır.
37 yaşında vefat eden genç muhabirin geride dul eşi ve iki yetim yavrusu kalmıştır.
Bu olayla birlikte ölümlü bir iş kazası ile karşı karşıya kalmış oluyoruz.
Olay yerinde emniyet yetkilileri inceleme yapacak ,savcılık tarafından soruşturma başlayacaktır.
Aynı zamanda SGK ve İş Müfettişi de olayla ilgili soruşturmaya katılacaktır.
 
İş Kazasının Tanımı
İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun) ile 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde (Yönetmelik) tanımlanmıştır.
İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.
Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak iş kazası işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.
 
SPOR MUHABİRİ İÇİN GÖREVLENDİRME GÜNDEME GELECEK
Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılanlar bakımından "işveren tarafından yürütülmekte olan iş" ifadesiyle, sigortalının işyerinde veya işyeri dışında meydana gelen kazanın işverenin görevlendirmesi veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada karşılaşabileceği kaza riskine karşı teminat altına alınmaktadır.
Muhabir arkadaşımız mesleği gereği haber peşinde koştuğu için ,görev tanımlaması da bu yönde olduğundan bir gün öncesinden yapacak işleri planlayarak yazı işlerinden yada bağlı oldukları birimlerden görev verilerek kendilerine genelde işveren tarafından araç tahsisi ile bu göreve giderler.
Vefat eden muhabire de tahsis edilen araç ile galatasarayın antrenmanına gittiği kayıtlara geçmiştir.
Böylece spor muhabiri İş Kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.
 
İŞ KAZASI SORUŞTURMASI SGK MÜFETTİŞİ YAPACAK
İş kazası ile ilgili tüm soruşturma süreçlerinde; ifade alınması, işyerinde durum tespiti yapılması gerekiyorsa, kayıt ve belge incelenmesi de dâhil olmak üzere araştırma ve incelemelerin SGK Müfettişleri tarafından yapılması gerekiyor.
 
İŞ KAZASINDA KUSUR VARSA RUCU İŞLEMİ YAPILACAKTIR
İş kazası raporlarında kusur oranı belirtilmemişse, ölümle sonuçlanan dosyalarda rücu işlemlerinin yapılacak , konu hukuk servislerine intikal ettirilecek açılan dava neticesinde bilirkişi tarafından verilen kusur dereceleri dikkate alınarak rücu işlemleri yapılacaktır. İşveren, sigortalı veya üçüncü kişilerin mahkeme tarafından belirlenecek kusur oranları dikkate alınarak kısa vadeli sigortalar servislerince işlem yapılacaktır.
Kısaca Galatasaray Kulübünün olayda ihmal ve kusuru var ise bağlanacak ölüm gelirleri ,aylıklar rücu işlemi yapılacaktır.
 
SABAH GAZETESİ OLAYI 3 İŞGÜNÜ İÇİNDE SGK BİLDİRİMİNİ YAPMASI GEREKİR
İşveren, İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunucaktır.
 
KAZAYA SEBEP OLAN GALATASARAY KULÜBÜ KAÇINILMAZLIK İLKESİNE DİKKAT ETMİŞ Mİ?
İş kazası soruşturmaları, "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu" ile bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı, bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılır.
 
Yapılacak soruşturmada kaçınılmazlık ilkesine göre hareket edildiğinde ;
 
Özellikle bu tip ağır kapılarda İş Sağlığı ve Güvenliği Adına Tedbir Olarak Uygulamaya Yönelik Sistem Sorgulanacaktır.
a.)Kullanma Talimatı
b.)Sensör Uygulaması
c.)Güvenlik Görevlisinin Kapı Kullanma Talimatına Uyup Uymadığı ,Eğitim Alıp Almadığı,
ç.)Kapı ile ilgili diafon ,video görüntüleri.
d.)Tehlike anında devre kesici gibi.
e.)Kapının özelliği bilindiğinden özellikle kapı üzerinde ziyaretçilere ikaz levhası,
f.)Tehlikeli durumlarda uzak durulması.
 
Tabi ki İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İş Güvenliği Uzmanının görüşleri de önem taşıyacak,eğitimler dikkate alınacaktır.
 
Bununla ilgili olarak risk değerlendirilmesi gibi planlar dikkate alınacaktır.
 
Konuyla ilgili olarak İş Müfettişi de soruşturmaya müdahil olacak ,işyeri hekiminin yaptığı acil müdahale de kayıtlara geçecektir.
 
Kaza adli bir dava olacağından olayla ilgili olay yeri inceleme , adli bilirkişi raporlar ile sonuçlanacaktır.
 
İŞ KAZASI SONUCU YAPILACAK YARDIMLAR
 
5510/16.Maddesinin birinci fıkrasında iş kazasında sigortalılara sağlanan haklar;
İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi olarak sıralanmıştır.
Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında işlemler yürütülecektir.
 
SGK TARAFINDAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI
5510 sayılı Kanunun 32. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,olması şartları aranmaktadır.
 
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate
alınmayacaktır.
Ölüm Aylığı Dul eşe,yetim çocuklara ve artan hisse olması halinde hak sahibi ana/baba aylık bağlanır.
 
BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE TAZMİNATLAR
Vefat eden muhabir 5953 sayılı Kanuna tabi olması halinde 18'inci Maddeye göre Ölüm Tazminatı Ödenir;
Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir.
 
KIDEM TAZMİNATI VE İZİN PARASI
Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Her yıl için 1 aylık ücreti miktarı tazminat olarak ödenir.
Akdin feshi hal Gazeteci yıllık iznini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, izin müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir inde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazminatı almaya hak kazanır.
Bu haklar sendikal haklar ile artırılabilir.
 
VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com
 
http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6988

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi