Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ağustos 2014 Salı

Taksi İşletmesinin Ö.K..C. kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmaması

BaşlıkTaksi İşletmesinin Ö.K..C. kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmaması
Tarih14/04/2014
Sayı57062627-ÖKC-5
Kapsam
 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-ÖKC-5

14/04/2014

Konu

:

Taksi İşletmesinin Ö.K..C. kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmaması
 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, taksi işletmeciliği faaliyetinden dolayı İlimiz ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında mükellef bulunduğunuz, işlerinizin ağırlıklı olarak Avukatlarla birlikte icra işlerine gitmek olduğu belirtilerek, Kanunen Ö.K.C kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi istenilmektedir.

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 233 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik edecekleri hükme bağlanmıştır.

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/1 maddesinde "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirilen bir yükümlülük olup kazançları basit usulde tespit olunan mükellefler bu kapsama girmemektedirler.

            Diğer taraftan anılan Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğde de kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetleri ile uğraşan mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamı dışında bırakılmıştır.

            Buna göre, anılan Vergi Dairesi Müdürlüğünde taksi işletmeciliği işinden dolayı basit usulde ticari kazanç mükellefi olmanız ve anılan Kanun kapsamına girmemeniz sebebiyle, söz konusu faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi