Facebook Takip edebilirsiniz

7 Ağustos 2014 Perşembe

Torba Yasanın Taşeron Uygulamasına Getirdikleri

Torba Yasanın Taşeron Uygulamasına Getirdikleri
Taşeron işçilerin kıdem tazminatları hususunda Torba Yasada bir düzenleme olup olmadığını belirten okurum Sadettin Bey soruyor;
1-Torba Yasaya göre işçi tazminatlarını kim ödeyecek?
2-Torba yasaya göre iş yeri devri ve işçi tazminatlarının asıl işveren ve alt işverenin müteselsilen sorumluluğu hususunda bir değişiklik var mı?
3-Hükümetin mağdur ettiği işçilerin mağduriyeti Torba Yasada bertaraf ediliyor mu?
 
Torba Yasada Genel Kuruldan geçen maddeleri arasında yer alan taşeron uygulamasına ilişkin maddelerinin ışığında okurumuzun sorusunu cevaplayalım. Taşeron uygulamasında Torba Yasa ile getirilenleri ihtimallere göre değerlendirelim.

Birden çok taşeron yanında ama tek asıl işveren işinde çalışan işçinin kıdem tazminatı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununu kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak saptanacak.
Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri mülga 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ödenecek.

Aynı taşeron yanında birden fazla asıl işveren işinde çalışan işçinin kıdem tazminatı
Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri mülga 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,
İşçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecek.

Kamudan sonra özelde çalışan taşeron işçisinin kıdem tazminatı
Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı işçinin yazılı talebi halinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecek.
Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklı kalacak.
Görüleceği üzere Torba Kanunla getirilen kıdem tazminatı güvencesi sadece kamuda çalıştırılan taşeron işçilerinin zaten mahkeme yoluyla kazanılan kıdem tazminatı haklarının güvenceye kavuşturulmasıyla sınırlı bulunuyor.

Taşeron işçisinin ücret güvencesi
Ayrıca genel olarak asıl işverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutuluyor.

Taşeron işçisinin yıllık izin hakkı
Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür."
 
ŞEVKET TEZEL / ALİTEZEL.COM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi