Facebook Takip edebilirsiniz

14 Ağustos 2014 Perşembe

Vergi affı düzenlemesine çok sert eleştiri

 
Yapılan bir araştırmaya göre vergi afları, vergisini zamanında ödemeyenlerin devlet eliyle avantajlı hale gelmesine yol açıyor. Adalet duygusunu bozuyor, vergi ödeme bilinci ve vergi ahlakını yok ediyor
Vergi affı düzenlemesine çok sert eleştiri
 
 
Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­'n­da gö­rü­şü­len tor­ba ya­sa­da­ki ma­li af dü­zen­le­me­si­ne Mu­ha­se­bat Kon­tro­lör­le­ri Der­ne­ği­'n­den (MUK­DER) çok sert eleş­ti­ri gel­di.
 
Ön­ce ar­tış son­ra aza­lış
 
MUK­DER ver­gi af­la­rıy­la il­gi­li kap­sam­lı araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı ken­di ya­yın or­ga­nı olan Ma­li Kı­la­vu­z'­da ya­yım­la­dı. Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Na­gi­han Öz­kan­ca An­dıç im­za­sı­nı ta­şı­yan araş­tır­ma­ya gö­re ver­gi af­la­rı ön­ce dev­le­tin ge­lir­le­rin­de bir mik­tar ar­tış sağ­la­sa da ta­kip eden yıl­lar­da aza­lı­şa ne­den ola­bi­li­yor.
 
32 ver­gi af­fı in­ce­len­di
 
Ça­lış­ma­da, Cum­hu­ri­ye­t'­in ilk ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na, uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ri­len ve 6 ta­ne­si 2000 yı­lı son­ra­sın­da çı­ka­rı­lan 32 ay­rı ver­gi af­fı dü­zen­le­me­si tek tek in­ce­len­di ve so­nuç­la­rı ana­liz edil­di.
 
Araş­tır­ma­da, ver­gi af­fı uy­gu­la­ma­la­rı­nın çok sık ya­pıl­ma­sı­nın ver­gi öde­me bi­lin­ci­nin kay­bol­ma­sı­na yol aç­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken, af­la­rın ay­nı şe­kil­de ce­za­la­rın cay­dı­rı­cı­lık özel­li­ği­ni kay­bet­me­si­ne ve ver­gi ah­la­kı­nın yok ol­ma­sı­na ne­den ol­du­ğu tes­pi­ti ya­pıl­dı.
 
Dev­let eliy­le avan­taj
 
Ver­gi af­la­rı­nın bor­cu­nu za­ma­nın­da öde­yen mü­kel­lef­ler aley­hi­ne bü­yük bir hak­sız­lık ya­rat­tı­ğı, ka­nu­na ay­kı­rı ha­re­ket eden­le­ri ise ödül­len­dir­di­ği be­lir­ti­len ana­liz­de, "Af­lar­la ver­gi­si­ni za­ma­nın­da öde­me­yen­ler, öde­yen­le­re gö­re ma­li ola­rak dev­let eliy­le avan­taj­lı ha­le ge­ti­ril­mek­te­di­r" de­nil­di.
 
Gönüllü uyumda sonlardayız
 
Araş­tır­ma­da, ver­gi af­la­rı­nın mü­kel­lef­ler­de ver­gi öde­me bi­lin­ci­ni ze­de­le­di­ği, ver­gi­ye uyu­mu azalt­tı­ğı­na iliş­kin tes­pit­ler, çe­şit­li ül­ke kar­şı­laş­tır­ma­la­rıy­la da des­tek­len­di. Gö­nül­lü ver­gi uyu­mu açı­sın­dan Sin­ga­pu­r'­un 5.05 pu­an­la, Ye­ni Ze­lan­da­'nın 5 pu­an­la ve İn­gil­te­re­'nin 4.67 pu­an­la ilk sı­ra­lar­da yer al­dı­ğı, bu­na kar­şı­lık Tür­ki­ye­'nin 2.07 pu­an­la ver­gi uyu­mu­nun en dü­şük ol­du­ğu ül­ke­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı­na be­lir­til­di.
 
 
 
Yüzde 81'imiz yine af bekliyor
 
Araş­tır­ma­da, mü­kel­lef­le­rin af dü­zen­le­me­le­ri­ne ba­kı­şı­nı ifa­de eden an­ket ça­lış­ma­sı­na da yer ve­ril­di.Bu­na gö­re an­ke­te ka­tı­lan ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin yüz­de 91'i Tür­ki­ye­'de ver­gi sis­te­mi­nin adil ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nür­ken yüz­de 81'i tek­rar bir ver­gi af­fı çı­ka­ca­ğı bek­len­ti­si için­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
 
Asıl amaç gelir elde etmek
 
Ana­liz­de, Tür­ki­ye­'de ger­çek­le­şen ver­gi af­la­rı­nın, ver­gi­sel so­run­la­ra çö­züm ge­tir­mek­ten zi­ya­de kı­sa va­de­de ge­lir el­de et­me­yi amaç­la­yan ça­lış­ma­la­ra dö­nüş­tü­ğü be­lir­ti­lir­ken, bu du­ru­ma ör­nek ola­rak 2011 ve 2013 yıl­la­rın­da peş pe­şe çı­ka­rı­lan var­lık ba­rı­şı dü­zen­le­me­le­ri gös­te­ril­di. Ça­lış­ma­da, "Var­lık ba­rı­şı adı ile bi­li­nen 6111 Sa­yı­lı Ka­nun en kap­sam­lı af ya­sa­sı ola­rak lan­se edil­miş, fa­kat üze­rin­den 2 yıl geç­me­den 6486 Sa­yı­lı Ka­nun ile ikin­ci var­lık ba­rı­şı uy­gu­la­ma­sı ge­ti­ril­miş­ti­r" ör­ne­ği ve­ril­di.
 
ERDOĞAN SÜZER / BUGÜN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi