Facebook Takip edebilirsiniz

18 Eylül 2014 Perşembe

6552 Sayılı Kanun'la (Torba Kanun) Yapılan Diğer Vergisel Düzenlemeler

6552 Sayılı Kanun'la (Torba Kanun) Yapılan Diğer Vergisel Düzenlemeler
Uzun bir süreden beri kamuoyunun beklediği "Torba Kanun" olarak da adlandırılan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Toplam 146 madde ve 3 geçici madde' den oluşan Torba Kanun'un getirdiği vergisel düzenlemelere göz atalım…
 
Kanun'un 23 maddesi ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara harç muafiyeti getirilmiştir.
 
6552 sayılı Kanun'un 23.maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ikame tezkeresinin harç alınmaksızın verilmesi imkanı sağlanıyor. 
 
Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014.
 
Kanun'un 23'üncü maddesi ile  külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşlar için Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesi ile sınırsız olmak üzere istisna getirilmiştir.
 
25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendindeki "külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)" ibaresi "külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi," şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle; kübik virconia istisna dışına çıkarılmıştır.
 
Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimlerinde var olan sınırsız istisna ise, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi aşamalarına uygun hale getirilmiştir. Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür.
 
Kanun'un 27. maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağlı Tahsil Dairelerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41'inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir ve teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
 
3065 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
 
"GEÇİCİ MADDE 33 – 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41'inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
 
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."
 
Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür.
 
Kanun'un 38. maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na 5502 sayılı Kanun çerçevesinde yaptığı işlemler nedeniyle tanınmış olan vergi ve harç muafiyetinin kapsamı genişletilmiştir.
 
Bu madde uyarınca; 5502 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır.
 
6552 sayılı Kanun'un 38'inci maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 36'ncı madde başlığı ile değiştirilerek vergi ve harçların muafiyetinin kapsamı genişletilmiştir. 
 
Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür. 
 
Kanun'un 38. maddesi ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir.
 
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
 
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
 
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 
 
c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
Bu düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;
 
  • Kasa mevcutları ile
  • İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını
 
31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
 
Kanunun 92. maddesi ile Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca başlatılan bağışkampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı." Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür. 
 
Kanunun 107. maddesi ile yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluklarına ilişkin yazılı savunma şartı getirilmiştir.
 
01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12'nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
"Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." 
 
Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür. 
 
Kanun'un 116. maddesi ile kıymetli taşların özel tüketim vergisine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
 
06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı kıymetli taşlara uygulanan özel tüketim vergileri kaldırılmıştır. 
 
Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür. 
 
Kanun'un 144/e maddesi ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemelere yer verilmiştir.
 
6652 sayılı Kanun'un 144'üncü maddesiyle, 5746 sayılı Kanun'un indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "her bir çalışan için beş yıl süreyle" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bu uygulama ile, Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmıştır.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 11.09.2014'tür.
 Bora Yargıç
KPMGVergiBlog
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi