Facebook Takip edebilirsiniz

2 Eylül 2014 Salı

Gece Vardiyasında Çalıştırılan Kadınlar İçin Yönetmeliğe Uymayanlar Cezalandırılır

Gece Vardiyasında Çalıştırılan Kadınlar İçin Yönetmeliğe Uymayanlar Cezalandırılır
 
24/07/2013 Tarihli Resmi Gazetenin 28717 sayısında Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşullarında Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
Yönetmeliğin hazırlanmasındaki amaç;
Ø  18 yaşını doldurmuş kadın çalışanların,
Ø  Gece postalarında çalışmalarında usul ve esasların belirlenmesidir.
Bu yönetmelik ile birlikte sadece İş Kanununa tabi işyerlerini kapsamamaktadır.
Kapsam genişlemiştir.
Ø  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsıyor.
 
GECE POSTASI NEDİR?
4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını ifade eder.
 
KADIN ÇALIŞAN İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?
18  yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder.
ÖRNEĞİN:
Çağrı Merkezinde işe alınan Serpil Hanım 01/08/1996 yılında doğmuştur.01/08/2014 yılında 18 yaşını doldurmuş olacaktır.
 
GECE POSTASINDA FAZLA ÇALIŞMA YAPILMAZ
Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
ÖRNEĞİN:
Tekstil fabrikasında kalite kontrolcü olarak çalışan Fatma Hanım gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılmaz.
Kendisinden fazla mesai yapması beklenemez.
İŞVEREN SERVİS SAĞLAMAK ZORUNDA
Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.
ÖRNEĞİN:
Çağrı Merkezinde Çalışan Tuğba Hanım Büyükçekmece'de oturuyor.İşyeri Taksim'de işveren tarafından gece vardiyası için servis tahsis edilerek işyerine gelmesini sağlayacaktır.
İŞYERİ HEKİMLERİNİN İHMAL ETMEYECEKLERİ GÖREVLERİ VAR
Ø  Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır.
Ø  Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.
ÖRNEĞİN:
Çağrı Merkezinde işe alınan tüm kadın çalışanlar için işyeri hekimi gece postasında çalışır yada çalışamaz diyerek sağlık raporu düzenlenmelidir.
Rapor düzenlenmeden çalıştırılmamalıdır.
Rapor tarihi işçinin işe başlayacağı 1 gün öncesinden düzenlenmelidir.
Gece postalarında çalışan kadın işçiler en az 6 aylık periyotlar altında kontrol muayenesi yapılmalıdır.
EŞİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORSA İŞVEREN DÜZENLEME YAPMALIDIR
Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan dahilinde karşılanır.
ÖRNEĞİN:
Ahmet bey ve Dilek hanım  aynı Özel Hastanede çalışıyorlar.
Gece vardiyasında çocukları olduğu için aynı haftalarda birlikte çalışmak istemezlerse ,işveren gece postasını ona göre ayarlamalıdır.
Yada tersi olursa;
Ahmet bey ve Dilek hanım birlikte vardiya kalmak istemeleri halinde işveren gece postalarına bakarak imkanlar izin verirse birlikte gece çalışmasına müsaade edebilir.
HAMİLE VE EMZİREN KADINA GECE POSTASINDA ÇALIŞTIRMA KONUSUNDA DİKKATLİ DAVRANIN
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.
ÖRNEK:
Hamile Ayşe Hanım doğum yapacağı tarihe kadar gece vardiyasında çalışma yaptırılmaz.
Çocuğu doğduğu tarihten itibaren 1 yıl süre boyunca gece vardiyasında çalıştırılmaz.
Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.
 Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.
İŞ MÜFETTİŞLERİ YAPACAKLARI DENETİMDE LİSTELERİ KONTROL EDER
Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklar.
ÖRNEK:
İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen  İş BaşMüfettişi Hasan bey denetim yaptığında işverenden gece postalarında çalışan kadın işçilerin isim listelerini isteyecektir.
İşverende bu listeleri müfettişe ibraz etmek zorunluluğu vardır.
GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILAN KADINLAR İÇİN KURALLARA UYMAYAN İŞVERENLERE YAPILAN ŞİKAYETLERDE İNCELEME YAPILDIĞINDA İPC DÜZENLENİR
 
6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad.
Ceza Mad.
Cezayı Gerektiren Fiil
Ceza Miktarı (TL)
30
26/1-n
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)
1.120
       
 
 
VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi