Facebook Takip edebilirsiniz

22 Eylül 2014 Pazartesi

İşveren kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir

İşveren kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir 

6552 sayılı torba kanunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili düzenlemelerde yer almaktadır.

Bu düzenlemelerin belki de en önemlisi işyeri sahiplerinin kendi işyerlerinde -İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi olmadan- bu hizmetleri yürütecek olmalarıdır.

"İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri" başlıklı 6. Maddede Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli İSG uzmanlık belgesine sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 6552 sayılı kanunla getirilen ek cümle ile belirlenen niteliklere ve gerekli İSG uzmanlık belgesine sahip olmayan ancak 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla İşyeri hekimi tarafından yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

Toplam çalışan sayısına çırak ve stajyerler, dâhil edilmez.

 

İşe Giriş Raporları İşyeri Hekiminden Alınacak

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 

6552/17 madde ile yapılan düzenlemede, alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Ancak bunların istisnaları da vardır. Bu istisnalara 6552 sayılı kanunla

"e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri." bendi eklenmiştir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fatihgeleri@ikplatform.com

http://www.ikplatform.com/index.php?option

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi