Facebook Takip edebilirsiniz

8 Eylül 2014 Pazartesi

KDV iade taleplerinde yüklenilen KDV listesine faturanın hangi yüklenim türüyle ilgili olduğunun yazılması gerekiyor.

KDV iade taleplerinde yüklenilen KDV listesine faturanın hangi yüklenim türüyle ilgili olduğunun yazılması gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan "İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADESİ TALEBİ VE LİSTELERİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" kısmına eklediği yeni açıklamada, KDV iade talepleri için internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilen yüklenilen KDV listesine 13 No.lu "Yüklenim Türü" sütununun eklendiğini duyurmuştur.
Yeni eklenen "Yüklenim Türü" sütununda 3 seçenek bulunmakta olup; KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflerin yüklenilen KDV listesine dahil ettikleri faturaların aşağıdaki yüklenim türlerinden hangisine ait olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
  • Doğrudan yüklenim
  • Genel giderler
  • ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet).
Mükellefler söz konusu sütuna, yüklenilen KDV listesinde yer alan belge;
  • "Doğrudan Yüklenim" (Mamul mal alımları, hammadde alımları) ile ilgiliyse "1",
  • "Genel Gider" (genel yönetim gideri, pazarlama, satış, dağıtım gideri vb.) ile ilgiliyse "2",
  • ''ATİK" (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) ile ilgiliyse "3",
yazacaklardır.
Öte yandan yukarıdaki yüklenim türleri dikkate alındığında genel imalat giderleri nedeniyle yüklenilen vergilere ilişkin herhangi bir bilgi girişi olmadığı görülmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği uygulamasına bakıldığında genel imal giderleri doğrudan maliyet unsuru olarak değerlendirilmemiş, genel idare giderleri gibi dolaylı yüklenim olarak kabul edilmiştir. Bu giderler VUK ve maliyet muhasebesi teorisinde direkt maliyetler arasında yer almaktadır.
İnternet vergi dairesi sistemindeki giriş ekranına bakıldığında ise genel imalat giderlerinin genel idare giderleri ile aynı kategoride yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılmadığı müddetçe genel imalat giderleri nedeniyle yüklenilen vergilerin listeye "genel gider" sekmesi altında "2" numaralı kod ile girilmesi gerekmektedir.
Yüklenilen KDV Listesine "Yüklenim Türü" sütunu 2014/Ağustos KDV döneminden sonra yapılacak KDV iade taleplerinden itibaren uygulanmak üzere eklenmiş olup, bu dönemden önceki dönemlere ait KDV iade talepleri için eski uygulama devam etmektedir.
Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği ile birlikte genel gider ve ATİK harcamaları nedeniyle yüklenilen vergiler ile ilgili belgelerin sisteme ayrıntılı bir şekilde yüklenmesi zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Ek:19 tablosu ile de iade edilecek KDV'nin hangi yüklenim türlerinden kaynaklandığının toplam tutarlar dikkate alınarak yazılması gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler yüklenilen KDV listesine söz konusu yüklenim türlerini girdiklerinde yüklenim türü itibarıyla oluşacak rakamların Ek:19 tablosuna girilecek rakamlarla da mutabık olması gerekmektedir.
Düzenleme dikkate alındığında iade hesaplamalarına dayanak teşkil eden ana liste olan indirilecek KDV listesinde yer alan belgelere ait KDV'lerin hangi harcama türüne ait olduğunun tespit edilmesi ve indirilecek KDV listesinin bu bilgileri kapsayacak şekilde sınıflandırılmasının KDV iadesi talebinde bulunacak her mükellef için artık bir zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
E&Y
http://www.vergidegundem.com/tr/circularDetails?circularId=2235870

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi