Facebook Takip edebilirsiniz

11 Eylül 2014 Perşembe

Kısmi KDV tevkifatında son durum

 Kısmi KDV tevkifatında son durum
17 Mayıs tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan yazımızda 117 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenen kısmi KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Daha sonrasında yayımlanan 122 nolu KDV Genel Tebliği ile anılan tevkifat uygulamasında bazı ilave ve değişiklikler yapılmış, son olarak da KDV Uygulama Genel Tebliği ile yapılan düzenlemelerle uygulamanın usul ve esasları son şeklini almıştır. Bu yazımızda "Kısmi KDV Tevkifatı" konusundaki daha önceki yazımızda yer alan açıklamalarımız güncellenmiştir. 
1- Kısmi tevkifat uygulamasında sorumlu tutulacaklar 
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle KDV Uygulama Genel Tebliği'nin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Dolayısıyla, aşağıda özet olarak belirtilen kısmi tevkifata tabi hizmetlerden ya da mal teslimlerinden bütün mükellefler tevkifat yapmakla sorumlu tutulmamış olabilirler. Bu nedenle, aşağıda sayılan ve kısmi tevkifata konu olacak işlemlerde bu mal ya da hizmeti satın alanların bu işlemlerinde KDV tevkifatı yapıp yapmayacaklarına karar verirken tebliğin her bir hizmet ifası ya da mal teslimi ile ilgili bölümündeki düzenlemelere bakması gerekecektir. Kısmi tevkifat kapsamında sorumlu tutulabilecek iki grup aşağıdadır: 
a) KDV mükellefl eri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) KDV mükellefiyeti bulunmayanların (aşağıda "b Belirlenmiş alıcılar" kapsamında olmamak kaydıyla) kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. Örneğin apartman yönetimleri aldıkları güvenlik hizmetleri için KDV tevkifatı yapmayacaklardır. 
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): 
● 5018 sayılı Kanun'a ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, 
● Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 
● Döner sermayeli kuruluşlar, 
● Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
● Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, ● Bankalar, 
● Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 
● Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 
● Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, 
● Payları Borsa İstanbul (BİST) AŞ'de işlem gören şirketler, 
● Kalkınma ve yatırım ajansları. 
Yukarıda sayılan belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 
2- KDV tevkifatı uygulanacak hizmetler ve teslimler 
KDV tevkifatına konu olacak hizmetler ve teslimler ile bunlardan tevkifat yapmak durumunda olanlar ve tevkifat oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Yukarıda b grubu olarak sayılan belirlenmiş kişiler tarafından yapılan kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerde hesaplanan KDV üzerinden, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifat yapılmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. 
Ayrıca, 3065 sayılı Kanun'un (11/1-c) ve geçici 17'nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve bu kanun uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz. 
3- Tevkifatta alt sınır ve fatura düzeni 
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren ve yukarıda sayılan her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 
Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; "İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)" ayrıca gösterilecektir. 
4- Beyan 
Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. Ödenen KDV 1 Nolu beyanname üzerinden indirilecektir. Satıcılar ise 1 Nolu KDV Beyannamesi'nde matrah kısmında KDV hariç satış bedelini vergi kısmında ise işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan kısmını beyan edeceklerdir. Satıcılar beyannamenin "İadeye Konu Olan KDV" alanına, alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarı yazacaklardır. (Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefl er bu tabloya kayıt yapmazlar.)
akarca.jpg
 
AKİF AKARCA / DR.MEHMET ŞAFAK / DÜNYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi