Facebook Takip edebilirsiniz

3 Eylül 2014 Çarşamba

Memurların Rapor ve İzin Uygulaması Hakkında Merak Edilenler

Memurların Rapor ve İzin Uygulaması Hakkında Merak Edilenler
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilebiliyor.
 
Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınıyor.
 
İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, önce rapor aldığı aynı süreler kadar uzatılabiliyor, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanıyor. Yani görevdeki memurlarla ilgili malulen emeklilik uygulamasında prosedür SSK'lılar ve Bağ-Kur'lulardan biraz farklı gelişiyor.
 
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, yukarıda belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınması gerekiyor.
 
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılıyor.
 
Hastalık izni
 
Memurlara sağlık kurulları veya tek hekimler tarafından verilen raporların kurumlarınca hastalık iznine çevrilmesi gerekiyor.
 
Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebiliyor. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilmesi mümkün bulunuyor.
 
Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunlu. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimlerin en çok on gün daha hastalık raporu verebilmesi mümkün. Bu durumda raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi de zorunlu olduğunu belirtelim. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması ise şart.
 
Fazla süreli raporlar
 
Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemiyor. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca veriliyor. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerekli bulunuyor.
 
Memuriyet mahalli dışında alınan raporların durumu
 
Hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışında iken, kamu hastanelerinden veya özel hastanelerden aldıkları raporlar eğer acil servislerden alınmış ise bu raporların hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunuyor. Mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporları ise idareler tarafından hastalık iznine çevrilmiyor.
 
Yıllık izinde hastalanma
 
Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
 
Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunlu bulunuyor.
 
Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.
 
Örneğin 20 Temmuz – 20 Ağustos  tarihleri arasında yıllık izinde olan memurun hastalığı nedeniyle 31 Temmuz günü 10 günlük rapor verilmesi halinde yıllık iznin süresi otomatikman 30 ağustos tarihine uzayacaktır. Buna karşın aynı memurun 10 günlük hastalık raporu 15 Ağustos günü verilmişse bu defa 25 Ağustos günü görevine döner ve kullanmadığı 5 günlük yıllık izni sonradan yeniden talep ederek kullanabilir.
 
Aylıksız izinde hastalanma
 
Aylıksız izinde olan memurun zaten izinli olduğu bu süre içinde hastalık izni kullanması mümkün bulunmuyor. Buna karşın memurun aldığı sağlık raporu aylıksız iznin sona erme tarihini de içeriyorsa aylıksız iznin bitiş tarihinden sonraki rapor süresinde hastalık iznini verilmesi gerekiyor. Örneğin aldığı aylıksız izni 22.08.2014 tarihinde sona erecek olan bir memura 14.08.2014 tarihinden itibaren 20 günlük yatak istirahati verilmişse bu memurun 23.08.2014 – 03.09.2014 tarihleri arası için hastalık izni verilmesi gerekiyor.
 
Raporu bitmeden dönmek isteyen memur
 
Tek hekim veya sağlık kurulu tarafından öngörülen istirahat süresi bitmeden göreve başlamak istemesi halinde Devlet memurunun hastalığının iyileşip iyileşmediği yönünde tek hekim veya sağlık kurulu tarafından yapılarak iyileştiğinin bunlarca verilecek raporda belirtilmesi gerekiyor. 
 
Raporlu memur memuriyet mahalli dışında kullanabilir mi?
 
Memurun memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılması mümkün bulunuyor.
ŞEVKET TEZEL / ALİTEZEL.COM 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi