Facebook Takip edebilirsiniz

18 Eylül 2014 Perşembe

SGK prim aff ında püf noktalar

SGK prim aff ında püf noktalar
6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 11.09.2014 Tarih ve 29116 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
SGK' nın yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakları; 6552 sayılı Torba Yasa'nın 81'inci maddesi ile düzenlenerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na "Geçici Madde 60" olarak eklenmiştir.
 
Buna göre;  a) 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi borçları,  b) Emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları,  c) İşsizlik sigortası primi borçları,  d) Sosyal güvenlik destek primi borçları,  e) Ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,  f) SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,  g) 30/04/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olan eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları,  h) 5510 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların GSS primi borçları,  i) İdari para cezası borçları,  j) Kamu kurumu emeklisi olup 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle emekli aylıkları kesilmesi gerekenlere SGK tarafından yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçları, açıklanacak hükümlere göre yapılandırma kapsamına girecek borçlardandır. 
 
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarına esas alınarak hesaplanacak borç tutarlarına bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarını oluşturmaktadır. 
 
Yukarıda belirtilen SGK borçlarının asılları ile bu borçların ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden, 11.09.2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, sirkülerimizin "ödeme şekli ve süresi" başlıklı bölümünde açıklanan şekliyle ödenmesi hâlinde, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî borçların tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştür. 
 
30/04/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenmiş olup, 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezası borcunun aslı yarı yarıya azaltılarak %50'sinin tahsilinden vazgeçilmiştir. Ayrıca, bu borçların ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden, 11.09.2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın sirkülerimizin "ödeme şekli ve süresi" başlıklı bölümünde açıklanan şekliyle ödenmesi hâlinde idari para cezalarının kalan asıllarının %50'si ve bu cezalara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamından vazgeçilmiştir. 
Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlulardan; ■ 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yer alan Genel Sağlık Sigortası borçlularının 01.10.2014 tarihinden itibaren 7 (yedi) ay içinde, ■ Sirkülerin "Kapsama Giren Sosyal Güvenliğe İlişkin Prim Borçları" başlıklı bölümünün diğer bentlerinde belirtilen prim borçlularının ise 01.10.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde,  SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekecektir.  ■ Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen borç tutarı;  1) Altı eşit taksit için (1.05),  2) Dokuz eşit taksit için (1.07),  3) On iki eşit taksit için (1.10),  4) On sekiz eşit taksit için (1.15), 
Kat sayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. 
 
■ Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanacaktır.
 
İbrahim Işıklı
 
http://www.dunya.com/sgk-prim-aff-inda-puf-noktalar-157195yy.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi