Facebook Takip edebilirsiniz

16 Eylül 2014 Salı

Torbadan af değil, taksit çıktı

Torbadan af değil, taksit çıktı

Birkaç aydır TBMM'de görüşmeleri devam eden ve başta düşünülen halinden çok daha ayrıntılı ve geniş bir şekilde tamamlanan, kamuoyunda da torba kanun diye adlandırılan düzenleme geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeden ve af diye çıkarılması düşünülen kanundan neler beklediğimizi daha önce bu köşede dile getirmiştim. Kanunla ilgili eleştirel hakkımı saklı tutarak bugün çıkarılan düzenlemede mükelleflere ne tür vergisel imkânlar tanındığını anlatmaya çalışacağım.
    Bahsi geçen kanun ile genel olarak; kesinleşmiş olan vergi, vergi cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ile diğer bazı kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezaları yeniden yapılandırılmış oldu. Ayrıca kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarındaki hayali rakamların düzeltilmesini sağlama imkânı da tanındı.
Kanun kapsamına giren vergi ve cezalar
Kanunun getirdiği yeniden yapılanma imkânından öncelikle Maliye Bakanlığı'na bağlı dairelerce tahsil edilen alacaklar giriyor. Bu alacaklardan kesinleşmiş olup kanunun yayımlanma tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar yeniden yapılandırılabilecek.
    1- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kamu alacaklarından; 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile beyana dayanan vergilerde, yine bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
    2- 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
    3- 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
    4- VUK dışındaki diğer kanunlar kapsamında kesilen Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, RTÜK Kanunu, Öğrenci Kredileri gereğince verilen idari para cezaları,
    4- Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
    5- Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer'i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
    Yukarıda sıralanan vergi ve cezaların ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bunlara bağlı olarak doğan alacaklar (faiz, cezai faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı gibi) yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yasada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
    Ödenmemiş alacak sadece fer'i alacak ise bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek. Ayrıca bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen (özel usulsüzlük cezaları gibi) vergi cezalarının, yüzde 50'sinin bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilecek.
    Bu hükümden faydalanmak isteyen borçluların kanunda yer alan şartların yanı sıra bu borçlar için dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor.
Kredi kartı ile ödenebilecek
Devlete borcu olanlar bu borçlarını yapılandırmak istiyorsa kasım ayı sonuna kadar başvuru yapmaları gerekir. Yapılandırma sonrasında hesaplanan tutar bir defada ödenebileceği gibi iki aylık fasılalarla belirlenen taksitler halinde de ödenebilir. Taksitle ödeme yapılmak istenmesi halinde belirlenen tutar her taksit sayısı için farklı olarak belirlenen katsayılarla çarpılarak taksitlendirilecek ve ilk taksit aralık ayı içerisinde ödenecek. Mükelleflerin arzu etmeleri halinde bu tutarlar kredi kartları ile de ödenebilecek.
Kasa ve ortaklardan alacaklarda düzeltme
Bu kanunla şirketlerin kayıtlarında görülmekle birlikte fiilen işletmede olmayan kasa mevcutları ile ortaklardan alacaklar hesabında oluşan hayali rakamlar için af getirildi. Bu imkan sadece Kurumlar Vergisi mükellefleri için geçerlidir. Kapsama giren mükellefler, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülen bu türden gerçek dışı rakamları bu yıl sonuna kadar beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen tutarlar için yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak ve ödenecek. Bu beyan yapılır ve çıkan vergi ödenirse sonraki yıllarda yapılacak incelemelerde bu konu ile ilgili ayrıca bir tarhiyat yapılamayacak. Bu kapsamda beyan edilen matrah ve ödenen vergi Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından gider olarak kabul edilemeyeceğinden bu tutarların kayıt ve beyanlara kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiğini hatırlatayım.
Yusuf Keleş
http://www.zaman.com.tr/yusuf-keles/torbadan-af-degil-taksit-cikti_2244460.html

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi