Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ekim 2014 Pazartesi

Bağımsız Denetim Tabi olacak Şirketlerin Usul ve Esasları değiştirildi


Bağımsız Denetim Tabi olacak Şirketlerin Usul ve Esasları değiştirildi
10 Ekim 2014 günü, 29141 sayılı Resmi Gazete ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun, 18.9.2014 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Kararı yayınlanmıştır. Bu kararda;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 2012/4213 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" nın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar" da;
  • 26.8.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan TMS Uygulama Kapsamı hakkındaki Kurul Kararımız ve
  • 14.3.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla gerekli değişiklikler yapılarak ekteki şekilde "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar' ın yayımlanmasına karar verilmiştir.
          MADDE 1 – 12.3.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
         "MADDE 5 - (1) Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Aktif toplamı             : 75 milyon TL ve üzeri
Yıllık net satış hasılatı : 150 milyon TL ve üzeri
Çalışan sayısı             : 250 çalışan ve üzeri
(2)  Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu gösterilmiştir:
Hesap dönemleri
Bilanço aktif toplamı 75milyon TL veya üzeri midir?
Yıllık net satış hasılatı 150milyon TL veya üzeri midir?
Çalışan sayısı 250 veya üzeri midir?
Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu?
Denetime tabi midir?
1/1-31/12 20X1
Evet
Hayır
Hayır
Sağlamıyor
Referans yıl
1/1-31/12 20X2
Evet
Evet
Hayır
Sağlıyor
Referans yıl
1/1-31/12 20X3
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabi değildir
1/1-31/12 20X4*
Hayır
Hayır
Evet
Sağlamıyor
Tabidir
1/1-31/12 20X5
Hayır
Hayır
Evet
Sağlamıyor
Tabidir
1/1-31/12 20X6
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabi değildir
* 31/12/20X4 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır."
         MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 - (1) Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait sınırların iki hesap döneminde art arda altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetimin kapsamından çıkar. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sınırların altında kalınan iki ölçütün aynı olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetimin kapsamından çıkma durumu gösterilmiştir:
Hesap dönemleri
Bilanço aktif toplamı 75 milyon TL veya üzeri midir?
Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL veya üzeri midir?
Çalışan sayısı 250 veya üzeri midir?
Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu?
Denetime tabi midir?
1/1-31/12 20X1
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Referans yıl
1/1-31/12 20X2
Evet
Evet
Hayır
Sağlıyor
Referans yıl
1/1-31/12 20X3
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabidir
1/1-31/12 20X4*
Hayır
Hayır
Evet
Sağlamıyor
Tabidir
1/1-31/12 20X5
Hayır
Evet
Hayır
Sağlamıyor
Tabidir
1/1-31/12 20X6
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabi değildir
* 31/12/20X4 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.
       (2) Denetime tabi şirketler, 7 nci madde çerçevesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar."      
MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"MADDE 11 – (1) Denetime tabi olan şirketler, daha sonraki hesap dönemlerinde denetim kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında varsa TMS 'ye uygun olarak hazırladıkları finansal tablolarda yer alan tutarları esas alır. TMS 'yi uygulayan şirketler açısından, bağlı ortaklık ve iştirak kavramları 6102 sayılı Kanun ve TMS' deki anlamlarıyla dikkate alınır. Bu durumda, ölçütler belirlenirken bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon yöntemine, iştiraklerin ise özkaynak yöntemine göre konsolide edildikleri finansal tablolar kullanılır.  TMS 'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların bulunmaması durumunda ise, kendileri ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırladıkları bilanço ve gelir tablolarındaki son iki hesap dönemine ilişkin tutarlar dikkate alınarak 7 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanır. Ortalama çalışan sayısının hesabında 8 inci madde hükümleri uygulanır."
MADDE 4 – Bu Usul ve Esaslar 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi